10:23 19/09/2008

Doanh nghiệp thua lỗ 3 năm liên tục được gia hạn nộp thuế

Hải Bằng

Các doanh nghiệp đang hoạt động kinh doanh thua lỗ 3 năm liên tiếp còn nợ thuế được phép gia hạn nộp thuế

Theo Website Chính phủ ngày 18/9, Bộ Tài chính vừa ban hành Thông tư hướng dẫn thực hiện một số biện pháp xử lý nợ đọng thuế.

Theo đó, các doanh nghiệp đang hoạt động kinh doanh còn nợ thuế do gặp khó khăn về tài chính, kinh doanh thua lỗ liên tục 3 năm (2005-2007) được xử lý gia hạn nộp thuế.

Đó là các doanh nghiệp phải di chuyển địa điểm kinh doanh ra khỏi nội thành theo quy hoạch của Chính phủ hoặc chính quyền địa phương, các doanh nghiệp gặp rủi ro trong kinh doanh dẫn đến khó khăn về tài chính, không có khả năng nộp đầy đủ và kịp thời tiền thuế phát sinh và các doanh nghiệp thực hiện dự án, công trình sử dụng nguồn vốn ngân sách Nhà nước hoặc nguồn vốn ODA nhưng chưa được ngân sách Nhà nước thanh toán, cấp phát nên không có nguồn để nộp thuế dẫn đến còn nợ thuế.

Các doanh nghiệp thực hiện các dự án đầu tư cơ sở hạ tầng, kinh doanh nhà đất được Nhà nước giao đất hoặc đấu giá quyền sử dụng đất, cho thuê đất nhưng do chưa giải phóng được mặt bằng, chưa bàn giao đất, dẫn tới không có nguồn nộp ngân sách Nhà nước cũng được đưa vào diện xem xét gia hạn nộp thuế.