23:12 18/01/2009

Doanh thu của TRA năm 2008 đạt hơn 819 tỷ đồng

N.Anh

Công ty Cổ phần Traphaco vừa công bố kết quả kinh doanh năm 2008 và triển khai kế hoạch năm 2009

Năm 2009, Traphaco đã xây dựng kế hoạch sản xuất kinh doanh với tổng doanh thu đạt 773 tỷ đồng, dự kiến lợi nhuận tăng 20% so với năm 2008.
Năm 2009, Traphaco đã xây dựng kế hoạch sản xuất kinh doanh với tổng doanh thu đạt 773 tỷ đồng, dự kiến lợi nhuận tăng 20% so với năm 2008.
Công ty Cổ phần Traphaco (TRA-HOSE) vừa công bố kết quả kinh doanh năm 2008 và triển khai kế hoạch năm 2009.

Theo đó, trong năm 2008, tổng doanh thu của Traphaco đạt hơn 819 tỷ đồng, tăng 45% so với cùng kỳ năm 2007 và vượt 24% so với kế hoạch - trong đó doanh thu các sản phẩm mang thương hiệu Traphaco đạt 427 tỷ đồng.

Lợi nhuận sau thuế tăng 20% so với cùng kỳ năm 2007 và đạt kế hoạch đề ra.

Năm 2009, Traphaco đã xây dựng kế hoạch sản xuất kinh doanh với tổng doanh thu đạt 773 tỷ đồng, trong đó hàng sản xuất đạt 530 tỷ đồng - tăng 24,7% so với năm 2008, dự kiến lợi nhuận tăng 20% so với năm 2008.

Bên cạnh đó, Traphaco sẽ phát hành 158.520 cổ phiếu thưởng cho cán bộ công nhân viên từ nguồn quỹ khen thưởng phúc lợi.