09:43 16/06/2008

Doanh thu năm 2008 của Ki Do sẽ tăng trưởng 30%

T.Uyên

Năm 2008, dự kiến doanh thu của Ki Do ước đạt 217 tỷ đồng và lợi nhuận trước thuế đạt 20,5 tỷ đồng; cổ tức duy trì ở mức 15%

Đại hội đồng cổ đông của công ty cổ phần Ki Do vừa thông qua phương án phân chia lợi nhuận năm 2007; kế hoạch doanh thu và lợi nhuận năm 2008; chính sách chia cổ tức năm 2008.

Cụ thể, trong năm 2007 vừa qua, Ki Do đã đạt tổng doanh thu hơn 174,6 tỷ đồng, tăng 34% so với năm 2006; lợi nhuận sau thuế đạt hơn 19,1 tỷ đồng, tăng 84% so với năm 2006; cổ tức 15% bằng tiền mặt. Trong năm 2008, dự kiến doanh thu của Công ty ước đạt 217 tỷ đồng, tăng 30% so với năm 2007 và lợi nhuận trước thuế đạt 20,5 tỷ đồng; cổ tức duy trì ở mức 15%.

Trong năm 2008, Ki Do dự kiến sẽ đầu tư thêm khoảng 3.000 tủ kem và tủ mát cho thị trường, để củng cố vững chắc hệ thống kênh hiện tại đồng thời để phát triển mở rộng hơn nữa hệ thống kênh.

Ngoài ra, công ty sẽ tiếp tục đầu tư Dự án sản xuất kinh doanh sữa chua và Jelly; đầu tư mở rộng thêm nhà máy Củ Chi ở vực sản xuất và xây dựng thêm hệ thống kho lạnh trong khuôn viên nhà máy hiện tại nhằm nâng cao năng lực sản xuất, đáp ứng nhu cầu ngày càng cao của thị trường.

Theo kế hoạch, trong năm 2008 này, Ki Do cũng sẽ sáp nhập vào Kinh Đô để hình thành một hệ thống quản trị và tài chính thống nhất. Ngoài việc giảm chi phí, việc sáp nhập còn giúp Ki Do tận dụng và kết hợp với hệ thống phân phối lớn mạnh của Kinh Đô, đặc biệt là tìm cơ hội cho thị trường xuất khẩu.

Đây chính là cơ sở nền tảng để công ty tiếp tục đầu tư mở rộng sản xuất trong các giai đoạn tới. Bên cạnh đó, Ki Do cũng xác định chiến lược trong thời gian tới là tiếp tục duy trì vị trí đứng đầu trong ngành kem, đạt tốc độ tăng trưởng bình quân trên 30%/năm.