10:52 11/04/2009

DPC và VTO trả cổ tức năm 2008 bằng tiền

N.Anh

Trung tâm Lưu ký vừa thông báo về thời hạn đăng ký cuối cùng để trả cổ tức bằng tiền của DPC và VTO

Ngày 12/5/2009, VTO sẽ chia cổ tức năm 2008 với tỷ lệ thực hiện 4%/mệnh giá.
Ngày 12/5/2009, VTO sẽ chia cổ tức năm 2008 với tỷ lệ thực hiện 4%/mệnh giá.
Trung tâm Lưu ký Chứng khoán thông báo, ngày 22/4/2009 là thời hạn đăng ký cuối cùng để thanh toán cổ tức của Công ty Cổ phần Nhựa Đà Nẵng (DPC-HOSE) và Công ty Cổ phần Vận tải Xăng dầu Vitaco (VTO-HOSE).

Theo đó, ngày 26/5/2009, DPC sẽ thanh toán cổ tức bằng tiền năm 2008 với tỷ lệ thực hiện 10%/mệnh giá - 1 cổ phần được nhận 1.000 đồng.

Địa điểm thực hiện: Đối với chứng khoán đã lưu ký, người sở hữu chứng khoán làm thủ tục nhận cổ tức tại các thành viên lưu ký nơi mở tài khoản.

Đối với chứng khoán chưa lưu ký, người sở hữu chứng khoán làm thủ tục nhận cổ tức tại văn phòng Công ty Cổ phần Nhựa Đà Nẵng - số 371 Trần Cao Vân, Đà Nẵng.

Trước đó, đại hội cổ đông của DPC đã thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2009 với doanh thu đạt 75 tỷ đồng; lợi nhuận sau thuế đạt 3,8 tỷ đồng.
   
Bên cạnh đó, ngày 12/5/2009, VTO sẽ chia cổ tức năm 2008 với tỷ lệ thực hiện 4%/mệnh giá - 1 cổ phần được nhận 400 đồng.

Địa điểm thực hiện: Đối với chứng khoán đã lưu ký, người sở hữu chứng khoán làm thủ tục nhận cổ tức tại các thành viên lưu ký nơi mở tài khoản.

Đối với chứng khoán chưa lưu ký, người sở hữu chứng khoán làm thủ tục nhận cổ tức tại Công ty Cổ phần Vận tải Xăng dầu Vitaco- 12 Lê Duẩn, phường Bến Nghé, quận 1, Tp.HCM.

Trung tâm Lưu ký tạm ngừng nhận lưu ký cổ phiếu DPC và VTO vào các ngày 21/4, 22/4 và 23/4/2009.