17:14 06/05/2014

DPM báo lãi hợp nhất đạt hơn 392 tỷ đồng

Hà Anh

Tổng công ty Phân bón và Hóa chất dầu khí - Công ty Cổ phần (mã DPM-HOSE) công bố báo cáo tài chính hợp nhất quý 1/2014

Diễn biến giá cổ phiếu DPM trong 3 tháng qua - Nguồn: HOSE.<br>
Diễn biến giá cổ phiếu DPM trong 3 tháng qua - Nguồn: HOSE.<br>
Tổng công ty Phân bón và Hóa chất dầu khí - Công ty Cổ phần (mã DPM-HOSE) công bố báo cáo tài chính hợp nhất quý 1/2014.

Theo đó, doanh thu thuần quý 1 của DPM đạt 2.502,43 tỷ đồng, giảm 13,22% so với cùng kỳ; lợi nhuận gộp giảm 30,90% đạt 747 tỷ đồng; lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh giảm 37,48% so với cùng kỳ đạt 493,62 tỷ đồng;

Đáng chú ý, trong quý 1/2014, công ty ghi nhận khoản lỗ từ các công ty liên kết liên doanh là 64,6 tỷ đồng. Cùng kỳ 2013, DPM không có khoản lỗ này. Lợi nhuận sau thuế quý 1 đạt 392,3 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế cổ đông công ty mẹ đạt 381,3 tỷ đồng, giảm 45,88% so với cùng kỳ, EPS đạt 1.004 đồng.

Theo giải trình nguyên nhân lợi nhuận sụt giảm, DPM cho biết giá bán hàng quý 1/2014 giảm nhiều so với cùng kỳ năm trước, đồng thời biến động lãi suất tiền gửi dẫn đến doanh thu hoạt động tài chính giảm 40% so với cùng kỳ.

Tính đến hết ngày 31/1/2014, tiền và các khoản tương đương tiền của DPM đạt 4.106,93 tỷ đồng; lợi nhuận sau thuế chưa phân phối giảm hơn 600 tỷ xuống còn 1.427,87 tỷ đồng.

Năm 2014, cổ đông DPM thông qua kế hoạch kinh doanh với sản lượng 800 nghìn tấn Ure Phú Mỹ, 330 nghìn tấn phân bón khác và 4,2 nghìn tấn hóa chất; tổng doanh thu đạt 8.700 tỷ đồng; lợi nhuận trước thuế đạt 1.384 tỷ đồng; lợi nhuận sau thuế đạt 1.219 tỷ đồng, giảm 696 tỷ đồng, tương đương 36,34% so với thực hiện năm 2013.