07:32 08/10/2013

DPM điều chỉnh giảm hơn 5% doanh thu hợp nhất 2013

Hà Anh

DPM dự kiến tổng doanh thu hợp nhất giảm từ 10.710 tỷ đồng xuống 10.100 tỷ đồng, do giảm sản lượng kinh doanh sản phẩm đạm Cà Mau

Diễn biến giá cổ phiếu DPM trong 3 tháng qua - Nguồn: HOSE.<br>
Diễn biến giá cổ phiếu DPM trong 3 tháng qua - Nguồn: HOSE.<br>
Tổng công ty Phân bón và Hóa chất dầu khí – Công ty Cổ phần (mã DPM-HOSE) thông báo điều chỉnh chỉ tiêu kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2013.

Theo đó, ngày 4/10/2013, Hội đồng quản trị DPM đã quyết định điều chỉnh giảm một số chỉ tiêu kế hoạch sản xuất kinh doanh chính năm 2013. Cụ thể: sản lượng phân bón kinh doanh khác giảm từ 385 nghìn tấn xuống 315 nghìn tấn. Tổng doanh thu hợp nhất giảm từ 10.710 tỷ đồng xuống 10.100 tỷ đồng. Nguyên nhân do giảm sản lượng kinh doanh sản phẩm đạm Cà Mau.

Tổng vốn đầu tư xây dựng và mua trang thiết bị tăng từ 353,97 tỷ đồng lên 396,64 tỷ đồng. Nguyên nhân điều chỉnh là do chuyển tiếp giải ngân một số hạng mục đầu tư, góp vốn năm 2012 chưa có trong kế hoạch.

Việc điều chỉnh các chỉ tiêu kế hoạch sẽ được Hội đồng Quản trị DPM báo cáo với đại hội đồng cổ đông trong cuộc họp gần nhất.

Trước đó, DPM cho biết đã thông qua phương án nhận lại toàn bộ vốn góp trị giá 1 tỷ đồng, tương ứng 10% vốn điều lệ của Công ty Cổ phần Thể thao Văn hóa Dầu khí (PSCC). Sau khi hoàn tất các thủ tục, DPM sẽ không nắm giữ vốn đầu tư tại PSCC.

Ngày 30/10 tới, DPM sẽ chi khoảng 950 tỷ đồng để tạm ứng cổ tức đợt 1/2013 bằng tiền với tỷ lệ 25%/cổ phiếu (1 cổ phiếu được nhận 2.500 đồng).