10:33 16/06/2008

DPM mua lại cổ phiếu quỹ

Thiên Hà

Tổng Công ty Phân Đạm và Hóa chất Dầu khí đăng ký mua tiếp 400.000 cổ phiếu làm cổ phiếu quỹ

Tổng Công ty Phân Đạm và Hóa chất Dầu khí đăng ký mua tiếp cổ phiếu làm cổ phiếu quỹ.

Theo đó, DPM tiếp tục đăng ký mua 400.000 cổ phiếu, nguồn vốn để mua lấy từ lợi nhuận để lại đến ngày 31/12/2007, theo phương thức khớp lệnh. Thời gian thực hiện giao dịch từ ngày 19/06/2008 đến 09/09/2008.

Trước đó, DPM đã đăng ký mua một triệu cổ phiếu làm cổ phiếu quỹ nhưng mới mua được 600.000 cổ phiếu trong khoảng thời gian từ 14/3/2008 -11/6/2008. Việc không thực hiện mua hết số lượng cổ phiếu đã đăng ký vì trên thị trường có nhiều biến động, giá cổ phiếu không có lợi cho công ty và cổ đông nếu mua vào ngay.