09:28 14/05/2008

DPM trả cổ tức 10% năm 2007

Hồng Kỳ

Công ty Cổ phần Phân đạm và Hóa chất Dầu khí sẽ trả cổ tức năm 2007 với tỷ lệ là 10%

Công ty Cổ phần Phân đạm và Hóa chất Dầu khí (mã CK: DPM) vừa thông báo lịch chi trả cổ tức năm 2007.

Theo đó, tỷ lệ chi trả cổ tức năm 2007 là 10% (1.000 đồng/cổ phiếu). Đây là tỷ lệ cổ tức được tính từ thời điểm công ty chính thức hoạt động dưới hình thức công ty cổ phần, từ 01/9 - 31/12/2007.

Ngày chi trả cổ tức từ 21/05/2008. Cụ thể, cổ đông đã lưu ký sẽ nhận cổ tức tại Công ty Chứng khoán nơi mở tài khoản; cổ đông chưa lưu ký sẽ nhận cổ tức tại Phòng Tài chính kế toán công ty từ ngày 21/05 - 21/7/2008.