14:30 10/03/2011

DPR: Dự kiến lãi trước thuế đạt 375 tỷ đồng trong năm 2011

Mai Anh

Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Cao su Đồng Phú (mã DPR-HOSE) công bố kết quả kinh doanh năm 2010 đã kiểm toán, kế hoạch 2011

Tổng lợi nhuận sau thuế của DPR đạt 393,955 tỷ đồng trong năm 2010.
Tổng lợi nhuận sau thuế của DPR đạt 393,955 tỷ đồng trong năm 2010.
Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Cao su Đồng Phú (mã DPR-HOSE) công bố kết quả kinh doanh năm 2010 đã kiểm toán, kế hoạch 2011.

Theo đó, kết quả kinh doanh năm 2010 với sản lượng đạt 16.143 tấn, bằng 100,8% kế hoạch năm; Lợi nhuận trước thuế đạt 432,546 tỷ đồng, bằng 184% kế hoạch năm. Tổng lợi nhuận sau thuế đạt 393,955 tỷ đồng.

Đồng thời, Hội đồng Quản trị Công ty thông qua mức chia cổ tức năm 2010 để trình đại hội cổ đông là là 30% bằng tiền, công ty đã chia 15%.

Năm 2011, DPR đặt mục tiêu với sản lượng 14.500 tấn, năng suất bình quân 2 tấn/ha. Giá bán bình quân là 63,5 triệu đồng/tấn và giá thành bình quân là 43,1 triệu đồng/tấn.

Tổng lợi nhuận trước thuế dự kiến đạt 375 tỷ đồng, cổ tức năm 2011 dự kiến là 30% và tổng vốn đầu tư xây dựng cơ bản và đầu tư tài chính là 370 tỷ đồng.