11:32 19/01/2010

DPR, ITA và SAM công bố kết quả kinh doanh 2009

N.Anh

DPR, ITA và SAM vừa công bố kết quả sản xuất kinh doanh năm 2009

Công ty Cổ phần Cáp và Vật liệu Viễn thông (mã SAM) công bố doanh thu năm 2009 đạt 408,3 tỷ đồng , lợi nhuận trước thuế đạt 273 tỷ đồng.
Công ty Cổ phần Cáp và Vật liệu Viễn thông (mã SAM) công bố doanh thu năm 2009 đạt 408,3 tỷ đồng , lợi nhuận trước thuế đạt 273 tỷ đồng.
DPR, ITA và SAM vừa công bố kết quả sản xuất kinh doanh năm 2009.

* Công ty Cổ phần Cao su Đồng Phú (mã DPR-HOSE) công bố tính đến hết năm 2009, công ty đã khai thác được 17.030 tấn cao su, đạt 103% kế hoạch, chế biến đạt 16.800 tấn mủ cao su, doanh thu đạt 683,73 tỷ đồng (trong đó thu từ mủ cao su đạt 630,23 tỷ đồng). Lợi nhuận đạt gần 226 tỷ đồng - bằng 240% kế hoạch năm 2009 (94,17 tỷ đồng).

* Công ty Cổ phần Đầu tư và Công nghiệp Tân Tạo (mã ITA-HOSE) công bố thông tin về kết quả kinh doanh năm 2009 chưa kiểm toán, với doanh thu hợp nhất đạt 1.200 tỷ đồng, vượt 10% kế hoạch năm 2009 và tăng 20% so với năm 2008. Lợi nhuận trước thuế hợp nhất đạt 500 tỷ đồng, tăng 33% so với thực hiện năm 2008. Lợi nhuận sau thuế hợp nhất đạt 400 tỷ đồng, vượt 33% kế hoạch năm 2009 và tăng 35% so với năm 2008.

* Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Cáp và Vật liệu Viễn thông (mã SAM-HOSE) công bố kết quả sản xuất kinh doanh năm 2009 với doanh thu đạt 408,3 tỷ đồng - bằng 116,65% kế hoạch năm 2009. Lợi nhuận trước thuế đạt 273 tỷ đồng - bằng 195% so với kế hoạch năm 2009. Hội đồng Quản trị công ty nhất trí chia cổ tức năm 2009 bằng tiền với tỷ lệ 25% (đã tạm ứng 10%) và chia cổ tức bằng cổ phiếu từ quỹ ưu đãi thuế khi được Ủy ban Chứng khoán Nhà nước chấp thuận là 5%.

Về kế hoạch sản xuất kinh doanh và đầu tư năm 2010, Hội đồng Quản trị công ty đã thông qua với doanh thu đạt 1.160 tỷ đồng; lợi nhuận trước thuế đạt 231 tỷ đồng; chia cổ tức 20%/vốn điều lệ và tiếp tục triển khai các dự án dở dang như: Dự án cao ốc văn phòng đường Điện Biên Phủ; Dự án Sacom Resorrt Đà Lạt Lâm Đồng; đầu tư dây chuyền sản xuất cáp quang với tổng giá trị dự kiến: 950.000 USD, công suất 170.000 km sợi quang.