10:37 13/05/2010

DPR và GMC công bố kết quả kinh doanh 4 tháng đầu năm

N.Anh

DPR và GMC vừa công bố kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh 4 tháng đầu năm 2010

Công ty Cổ phần Cao su Đồng Phú (mã DPR-HOSE) và Công ty Cổ phần Sản xuất Thương mại May Sài Gòn (mã GMC-HOSE) vừa công bố kết quả kinh doanh 4 tháng đầu năm 2010.

Theo đó, doanh thu của DPR tháng 4/2010 đạt 12,6 tỷ đồng, lũy kế 4 tháng đầu năm đạt 176,4 tỷ đồng, bằng 22,7% kế hoạch năm. Tổng lợi nhuận tháng 4 đạt 6,26 tỷ đồng, lũy kế 4 tháng đạt 60,45 tỷ đồng, bằng 26% kế hoạch năm.

Được biết, đại hội cổ đông DPR thông qua kế hoạch kinh doanh năm 2010 với tổng doanh thu đạt 775,77 tỷ đồng; tổng lợi nhuận đạt 232,87 tỷ đồng.

Trong khi đó, Công ty Cổ phần Sản xuất Thương mại May Sài Gòn (mã GMC-HOSE) công bố trong tháng 4/2010 đã xuất khẩu đạt 40 tỷ đồng, tương đương 2.105.000 USD, sản xuất đạt 45 tỷ đồng, tương đương 2.380.000 USD.

Doanh thu thực hiện lũy kế 4 tháng đạt 135 tỷ đồng, tương đương 29,7% kế hoạch năm. Tổng lợi nhuận trước thuế lũy kế 4 tháng đạt 10,5 tỷ đồng, tương đương 35% kế hoạch năm.

Được biết, đại hội cổ đông GMC thông qua kế hoạch kinh doanh năm 2010 với doanh thu đạt 455,8 tỷ đồng; lợi nhuận trước thuế đạt 30 tỷ đồng; chia cổ tức 20%/vốn điều lệ bằng tiền.