11:33 21/09/2010

DQC: Giải trình lợi nhuận bán niên 2010 tăng so với cùng kỳ

N.Anh

Công ty Cổ phần Bóng đèn Điện Quang (mã DQC) giải trình hoạt động sản xuất kinh doanh 6 tháng đầu năm 2010 so với cùng kỳ 2009

Năm 2010, DQC đặt mục tiêu với doanh thu thuần đạt 868 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế đạt 45,071 tỷ đồng.
Năm 2010, DQC đặt mục tiêu với doanh thu thuần đạt 868 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế đạt 45,071 tỷ đồng.
Công ty Cổ phần Bóng đèn Điện Quang (mã DQC-HOSE) giải trình hoạt động sản xuất kinh doanh 6 tháng đầu năm 2010 so với cùng kỳ năm 2009.

Theo thông tin công bố, doanh thu 6 tháng đầu năm 2010 của DQC đạt 204,909 tỷ đồng, tăng 54,303 tỷ đồng so với cùng kỳ năm 2009 (150,626 tỷ đồng); lợi nhuận sau thuế 6 tháng năm 2010 đạt 6,858 tỷ đồng, tăng so với cùng kỳ năm 2009 (lỗ 15,148 tỷ đồng); lãi cơ bản trên mỗi cổ phiếu (EPS) đạt 294 đồng.

DQC cho biết, có nhiều nguyên nhân làm tăng doanh thu và lợi nhuận như: sản lượng sản phẩm bán ra cao đồng thời công ty có phát triển thêm một số dòng sản phẩm mới; thị trường xuất khẩu ổn định, doanh số xuất khẩu tăng 457% so với cùng kỳ năm 2009; DQC tiếp tục tăng cường công tác kiểm soát chi phí có hệ thống.

Ngoài ra, chi phí lãi vay 6 tháng đầu năm 2010 giảm 74,1% so với cùng kỳ là do công ty đã chủ động được nguồn vốn lưu động cho hoạt động sản xuất kinh doanh mà không phải vay ngân hàng. Đồng thời, một phần dự án với Venezuela đã hoàn thành và ghi nhận doanh thu.

Năm 2010, DQC đặt mục tiêu với doanh thu thuần đạt 868 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế đạt 45,071 tỷ đồng.

Ngày 18/10/2010, DQC sẽ trả cổ tức năm 2009 bằng tiền với tỷ lệ thực hiện 10%/cổ phiếu (1 cổ phiếu được nhận 1.000 đồng).