08:00 30/09/2008

DQC trả cổ tức 25% bằng tiền mặt và cổ phiếu

N.Anh

Ngày 12/11, DQC sẽ trả cổ tức đợt 2 năm 2007 bằng tiền mặt với tỷ lệ 5%/mệnh giá và cổ phiếu với tỷ lệ 20%

Trung tâm Lưu ký Chứng khoán thông báo ngày 14/10/2008 là thời hạn đăng ký cuối cùng để thanh toán cổ tức năm 2007 của Công ty Cổ phần Bóng đèn Điện Quang (mã DQC).

Theo đó, ngày 12/11/2008 DQC sẽ trả cổ tức đợt 2 năm 2007 bằng tiền mặt với tỷ lệ thực hiện 5%/mệnh giá (1 cổ phần được nhận 500 đồng) và bằng cổ phiếu với tỷ lệ thực hiện 20% (cổ đông sở hữu 5 cổ phiếu cũ sẽ được nhận 1 cổ phiếu mới).

Quyền nhận cổ tức bằng cổ phiếu sẽ không được phép chuyển nhượng. Cổphiếu phát hành thêm trả cổ tức không bị hạn chế chuyển nhượng.

Trung tâm Lưu ký tạm ngừng nhận lưu ký chứng khoán DQC ngày 13/10, 14/10 và 15/10/2008.