23:05 15/09/2010

DQC: Trả cổ tức năm 2009 bằng tiền

N.Anh

22/9 là ngày giao dịch không hưởng quyền để trả cổ tức của Công ty Cổ phần Bóng đèn Điện Quang (mã DQC-HOSE)

Sở Giao dịch Chứng khoán Tp.HCM thông báo 22/9 là ngày giao dịch không hưởng quyền, ngày 24/9 là thời hạn đăng ký cuối cùng để trả cổ tức năm 2009 bằng tiền của Công ty Cổ phần Bóng đèn Điện Quang (mã DQC-HOSE).

Theo đó, ngày 8/10, DQC sẽ trả cổ tức với tỷ lệ thực hiện 10%/cổ phiếu (1 cổ phiếu được nhận 1.000 đồng).

Địa điểm thực hiện: Đối với chứng khoán lưu ký, người sở hữu chứng khoán làm thủ tục nhận cổ tức tại các thành viên lưu ký nơi mở tài khoản lưu ký.

Đối với chứng khoán chưa lưu ký, người sở hữu chứng khoán làm thủ tục nhận cổ tức tại Công ty Cổ phần Bóng đèn Điện Quang - 125 Hàm Nghi, quận 1, Tp.HCM.

Được biết, doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ 6 tháng năm 2010 của DQC đạt 210,52 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế đạt 6,86 tỷ đồng, lãi cơ bản trên mỗi cổ phiếu (EPS) là 294 đồng.