08:33 11/05/2011

DRC ước lãi 78 tỷ đồng trong 6 tháng, bằng 52% kế hoạch năm

Hà Anh

DRC đã thông qua kết quả kinh doanh quý 1 (số liệu chưa kiểm toán) và ước kết quả hoạt động kinh doanh 6 tháng năm 2011.

DRC dự kiến lãi 150 tỷ đồng trong năm 2011.
DRC dự kiến lãi 150 tỷ đồng trong năm 2011.
Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Cao su Đà Nẵng (mã DRC-HOSE) đã thông qua kết quả kinh doanh quý 1 (số liệu chưa kiểm toán) và ước kết quả hoạt động kinh doanh 6 tháng năm 2011.

Theo đó, giá trị sản xuất công nghiệp 200 tỷ đồng, bằng 22,5% kế hoạch năm; doanh thu đạt 585 tỷ đồng, bằng 24,9% kế hoạch năm; lợi nhuận sau thuế đạt 40,5 tỷ đồng, bằng 27% kế hoạch.

Công ty dự kiến tính chung 6 tháng đầu năm 2011 với giá trị sản xuất công nghiệp đạt 434 tỷ đồng, bằng 49% kế hoạch năml doanh thu đạt 1.372 tỷ đồng doanh thu, bằng 58% kế hoạch, lợi nhuận sau thuế đạt 78 tỷ đồng, bằng 52% kế hoạch năm.

Đồng thời, thực hiện chủ trương của thành phố Đà Nẵng về việc thu hồi đất công ty đang quản lý sửa dụng tại số 1 Lê Văn Hiến - Đà Nẵng, Hội đồng Quản trị yêu cầu Tổng giám đốc triển khai các nội dung công việc: Ban quản lý dự án rà soát lại toàn bộ các nội dung hạng mục đầu tư, những hạng mục tận dụng được khi di rời, xây dựng dự án di rời chi tiết trình Hội đồng Quản trị; Ban điều hành lập kế hoạch cân đối nguồn vốn phục vụ cho sản xuất và đầu tư giai đoạn 2011-2015 báo cáo Hội đồng Quản trị.

Thống nhất chủ trương cho công ty Sovitcom thuê nhà xưởng của công ty tại Khu công nghiệp Liên Chiểu để sản xuất thiết bị, khuôn mẫu lốp ô tô.

Năm 2011, DRC đặt kế hoạch với các chỉ tiêu cơ bản như: giá trị sản xuất cơ bản đạt 886 tỷ đồng, doanh thu đạt 2.350 tỷ đồng, lợi nhuận trước thuế và sau thuế lần lượt là 200 tỷ đồng và 150 tỷ đồng.