18:18 27/08/2013

DSN, NNC, HCM, HSG, RAL trả cổ tức bằng tiền

Hà Anh

DSN, NNC, HCM, VSC, RAL, DPC, HSG, HOM, HMH và CCI thông báo chốt danh sách cổ đông trả cổ tức bằng tiền

Diễn biến giá cổ phiếu DSN trong 3 tháng qua - Nguồn: HOSE.<br>
Diễn biến giá cổ phiếu DSN trong 3 tháng qua - Nguồn: HOSE.<br>
DSN, NNC, HCM, VSC, RAL, DPC, HSG, HOM, HMH và CCI thông báo chốt danh sách cổ đông trả cổ tức bằng tiền.

* Ngày 11/9/2013, Công ty Cổ phần Công viên nước Đầm Sen (mã DSN-HOSE) tạm ứng cổ tức đợt 1/2013 bằng tiền mặt với tỷ lệ 20%/cổ phiếu (1 cổ phiếu được nhận 2.000 đồng). Ngày đăng ký cuối cùng: 28/8/2013.

* Ngày 16/9/2013, Công ty Cổ phần Đá Núi Nhỏ (mã NNC-HOSE) tạm ứng cổ tức đợt 1/2013 bằng tiền mặt với tỷ lệ 30%/cổ phiếu (1 cổ phiếu được nhận 3.000 đồng). Ngày đăng ký cuối cùng: 28/8/2013.

* Ngày 12/9/2013, Công ty Cổ phần Chứng khoán Tp.HCM (mã HCM-HOSE) trả cổ tức đợt 1/2013 bằng tiền với tỷ lệ 5%/cổ phiếu (1 cổ phiếu được nhận 500 đồng). Ngày đăng ký cuối cùng: 28/8/2013.

* Ngày 16/9/2013, Công ty Cổ phần Container Việt Nam (mã VSC-HOSE) tạm ứng cổ tức bằng tiền đợt 1/2013 với tỷ lệ 15%/cổ phiếu (1 cổ phiếu được nhận 1.500 đồng). Ngày đăng ký cuối cùng: 28/8/2013.

* Ngày 11/9/2013, Công ty Cổ phần Bóng đèn Phích nước Rạng Đông (mã RAL-HOSE) tạm ứng cổ tức bằng tiền mặt đợt 1/2013 với tỷ lệ 15%/cổ phiếu (1 cổ phiếu được nhận 1.500 đồng). Ngày đăng ký cuối cùng: 28/8/2013.

* Ngày 19/9/2013, Công ty Cổ phần Nhựa Đà Nẵng (mã DPC-HNX) trả cổ tức bằng tiền năm 2012 với tỷ lệ 11%/cổ phiếu (1 cổ phiếu được nhận 1.100 đồng). Ngày đăng ký cuối cùng: 28/8/2013.

* Ngày 12/9/2013, Công ty Cổ phần Tập đoàn Hoa Sen (mã HSG-HOSE) trả cổ tức đợt 3 bằng tiền mặt của niên độ tài chính 2011-2012 với tỷ lệ 5%/cổ phiếu (1 cổ phiếu sẽ được nhận 500 đồng). Ngày đăng ký cuối cùng: 29/8/2013.

* Ngày 25/9/2013, Công ty Cổ phần Xi măng VICEM Hoàng Mai (mã HOM-HNX) trả cổ tức bằng tiền năm 2012 với tỷ lệ 10%/cổ phiếu (1 cổ phiếu được nhận 1.000 đồng). Ngày đăng ký cuối cùng: 29/8/2013.

* Ngày 10/9/2013, Công ty Cổ phần Hải Minh (mã HMH-HNX) tạm ứng cổ tức bằng tiền đợt 1/2013 với tỷ lệ 8%/cổ phiếu (1 cổ phiếu được nhận 800 đồng). Ngày đăng ký cuối cùng: 30/8/2013.

* Ngày 11/9/2013, Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Công nghiệp – Thương mại Củ Chi (mã CCI-HOSE) tạm ứng cổ tức đợt 1/2013 bằng tiền mặt với tỷ lệ 5%/cổ phiếu (1 cổ phiếu được nhận 500 đồng). Ngày đăng ký cuối cùng: 30/8/2013.