07:58 24/01/2013

DTT, VSG và VES đối mặt nguy cơ bị hủy niêm yết

Hà Anh

HOSE đã nhận được báo cáo tài chính quý 4/2012 của VSG, VES và của DTT

Diễn biến giá cổ phiếu VSG trong 3 tháng qua. Nguồn: HOSE.<br>
Diễn biến giá cổ phiếu VSG trong 3 tháng qua. Nguồn: HOSE.<br>
Sở Giao dịch Chứng khoán Tp.HCM đã nhận được báo cáo tài chính quý 4/2012 của Công ty Cổ phần Container phía Nam (mã VSG-HOSE), Công ty Cổ phần Đầu tư và xây dựng điện Mêca Vneco (mã VES-HOSE) và Công ty Cổ phần Kỹ nghệ Đô Thành (mã DTT-HOSE).

Theo đó, kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh của VSG quý 4/2012 là -19,84 tỷ đồng, dẫn đến lỗ luỹ kế của VSG đến thời điểm hiện tại là -140,51 tỷ đồng so với vốn điều lệ thực góp là 110 tỷ đồng. VSG đã lỗ 2 năm liên tiếp 2010, 2011 và hiện đang được giao dịch dưới dạng chứng khoán bị kiểm soát.

Ngoài ra, HOSE đã nhận được báo cáo tài chính quý 4 của VES và công ty tiếp tục lỗ quý 4 dẫn đến lỗ lũy kế cả năm 2012 là -15,4 tỷ đồng. Như vậy, VES đã lỗ 3 năm liên tục căn cứ trên báo cáo tài chính kiểm toán 2010, 2011 và báo cáo tài chính quý 4/2012.

Căn cứ quy định tại Điểm đ Khoản 1 Điều 60 Nghị định 58/2012/NĐ-cổ phiếu có hiệu lực từ ngày 15/09/2012, chứng khoán bị huỷ niêm yết trong trường hợp: “Kết quả sản xuất, kinh doanh bị thua lỗ trong 03 năm liên tục hoặc tổng số lỗ luỹ kế vượt quá số vốn điều lệ thực góp trong báo cáo tài chính kiểm toán năm gần nhất trước thời điểm xem xét;”

Như vậy, nếu báo cáo tài chính kiểm toán năm 2012 của VSG và VES vẫn có kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh là số âm hoặc lỗ luỹ kế vượt quá vốn điều lệ thực góp thì HOSE sẽ thực hiện thủ tục huỷ niêm yết bắt buộc đối với chứng khoán VSG và VES.

Bên cạnh đó, lợi nhuận sau thuế năm 2012 của DTT -2,6 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế chưa phân phối tại 31/12/2012 âm 3,9 tỷ đồng.

Hiện nay, cổ phiếu DTT đang thuộc diện bị cảnh báo kể từ ngày 04/04/2012 theo Quyết định số 34/2012/QĐ-SGDHCM ngày 30/03/2012 do lợi nhuận sau thuế năm 2011 của DTT gần 651 triệu đồng và lợi nhuận sau thuế chưa phân phối tại 31/12/2011 âm 511,6 triệu đồng.

Như vậy, nếu báo cáo tài chính kiểm toán năm 2012 của Công ty vẫn có kết quả hoạt động động kinh doanh là số âm thì cổ phiếu DTT sẽ bị tạm ngừng giao dịch theo quy định tại Điểm 1.3 Khoản 1 Điều 20 quy định tại Quy chế niêm yết chứng khoán tại Sở Giao dịch Chứng khoán Tp.HCM ban hành kèm theo Quyết định số 168/QĐ-SGDHCM ngày 7/12/2007.

Sau khi Công ty có giải trình phương án khắc phục, cổ phiếu DTT sẽ chuyển sang giao dịch dưới dạng chứng khoán bị kiểm soát (giới hạn thời gian giao dịch trong 15 phút của đợt khớp lệnh định kỳ xác định giá đóng cửa) theo hướng dẫn tại công văn số 811/UBCK-PTTT ngày 24/03/2011 của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước.