09:49 23/03/2007

Dược Imexpharm phát hành cổ phiếu để tăng vốn điều lệ,

Hải Bằng

Imexpharm sẽ chi trả cổ tức năm 2006 là 20% trên vốn điều lệ, trong đó 10% chi trả bằng cổ phiếu và 10% bằng tiền mặt

Ngày 22/3, Công ty Cổ phần Dược phẩm Imexpharm công bố thông tin về Nghị quyết Đại hội cổ đông thường niên năm tài chính 2006 với nội dung chính:

- Chi trả cổ tức năm 2006 là 20% trên vốn điều lệ, trong đó 10% chi trả bằng cổ phiếu và 10% bằng tiền mặt (1.000 đồng/cổ phiếu).

- Thông qua phương án sáp nhập Trung tâm Nghiên cứu bảo tồn và Phát triển dược liệu Đồng Tháp Mười vào Công ty Cổ phần Dược phẩm Imexpharm. Giá trị tài sản của Trung tâm sau khi được xác định sẽ là vốn góp của Tổng công ty Dược Việt Nam vào vốn điều lệ tăng thêm của Imexpharm.

- Thông qua phương án phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ và phương án sử dụng tiền thu được từ việc phát hành cổ phiếu với nội dung phát hành tăng vốn điều lệ từ 84 tỷ lên 115 tỷ đồng theo từng giai đoạn.

Cụ thể, giai đoạn 1: tăng vốn điều lệ từ 84 tỷ lên 92,4 tỷ đồng, dùng để trả cổ tức 10% bằng cổ phiếu. Giai đoạn 2 sẽ tăng vốn điều lệ từ 92,4 tỷ lên 101,64 tỷ đồng, dùng phát hành cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu theo tỷ lệ 10:1 với giá ưu đãi là 60.000 đồng/cổ phiếu.

Giai đoạn 3, sẽ tăng vốn điều lệ từ 101,64 tỷ lên 115 tỷ đồng, dùng phát hành cổ phiếu cho cán bộ công nhân viên công ty số lượng 198.000 cổ phiếu với giá 60.000 đồng/cổ phiếu và số còn lại phát hành riêng lẻ cho các nhà đầu tư lớn.