00:45 09/09/2010

DVD: Ủy ban Chứng khoán tạm dừng đợt chào bán cổ phiếu ra công chúng

Mai Anh

Ủy ban Chứng khoán tạm dừng đợt chào bán 7.090.000 cổ phiếu ra công chúng của DVD với tổng giá trị chào bán là 70,9 tỷ đồng

Lý do mà Ủy ban Chứng khoán đưa ra là công ty này đã công bố thông tin sai về bản cáo bạch chào bán cổ phiếu ra công chúng.
Lý do mà Ủy ban Chứng khoán đưa ra là công ty này đã công bố thông tin sai về bản cáo bạch chào bán cổ phiếu ra công chúng.
Ngày 7/9, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước thông báo tạm dừng đợt chào bán cổ phiếu ra công chúng theo Giấy chứng nhận chào bán cổ phiếu ra công chúng số 652/UBCK-GCN ngày 25/8/2010 của Công ty Cổ phần Dược phẩm Viễn Đông (mã DVD-HOSE).

Trước đó, ngày 25/8, Ủy ban Chứng khoán đã chấp thuận cho DVD được phép chào bán 7.090.000 cổ phiếu phổ thông, mệnh giá 10.000 đồng/cổ phiếu; trong đó: 6.550.500 cổ phiếu chào bán cho cổ đông hiện hữu, 539.500 cổ phiếu chào bán cho cán bộ công nhân viên. Tổng giá trị cổ phiếu chào bán tính theo mệnh giá là 70,9 tỷ đồng.

Lý do mà Ủy ban Chứng khoán đưa ra là công ty này đã công bố thông tin sai về bản cáo bạch chào bán cổ phiếu ra công chúng trên Website của Công ty.

Đồng thời, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước yêu cầu Công ty Cổ phần Dược phẩm Viễn Đông giải trình về vấn đề nêu trên.