16:07 17/09/2010

DXP: 8 tháng vượt 11% kế hoạch lợi nhuận năm

Hà Anh

Công ty Cổ phần Cảng Đoạn Xá (mã DXP-HNX) công bố kết quả kinh doanh 8 tháng năm 2010

Năm 2010, DXP thông qua kế hoạch tổng sản lượng đạt 3.500.000 tấn; tổng doanh thu đạt 120 tỷ đồng; lợi nhuận trước thuế đạt 45 tỷ đồng.
Năm 2010, DXP thông qua kế hoạch tổng sản lượng đạt 3.500.000 tấn; tổng doanh thu đạt 120 tỷ đồng; lợi nhuận trước thuế đạt 45 tỷ đồng.
Công ty Cổ phần Cảng Đoạn Xá (mã DXP-HNX) công bố kết quả kinh doanh 8 tháng năm 2010.

Theo đó, doanh thu 8 tháng năm 2010 của DXP đạt 123,2 tỷ đồng, bằng 103% kế hoạch năm 2010 và tăng 19% so với cùng kỳ năm 2009; lợi nhuận trước thuế đạt 50 tỷ đồng, bằng 111% kế hoạch năm 2010 và tăng 18% so với cùng kỳ năm 2009; lãi cơ bản trên mỗi cổ phiếu (EPS) đạt 8.570 đồng.

Trước đó, DXP thông báo doanh thu 7 tháng năm 2010 của DXP đạt 102,4 tỷ đồng, bằng 85% kế hoạch năm 2010, lợi nhuận trước thuế đạt 40,5 tỷ đồng, bằng 90% kế hoạch năm 2010; lãi cơ bản trên mỗi cổ phiếu (EPS) đạt 6.900 đồng.

Năm 2010, DXP thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh với tổng sản lượng đạt 3.500.000 tấn; tổng doanh thu đạt 120 tỷ đồng; lợi nhuận trước thuế đạt 45 tỷ đồng; dự kiến trả cổ tức 35%.