11:53 11/06/2009

DXP trả cổ tức 20% bằng tiền

N.Anh

Ngày 10/7, DXP sẽ trả cổ tức bằng tiền lần 2 năm 2008 với tỷ lệ thực hiện 20%/cổ phiếu - 1 cổ phần được nhận 2.000 đồng

Ngày 10/7, DXP sẽ trả cổ tức 2.000 đồng/cổ phiếu.
Ngày 10/7, DXP sẽ trả cổ tức 2.000 đồng/cổ phiếu.
Trung tâm Lưu ký Chứng khoán thông báo, ngày 24/6/2009 là thời hạn đăng ký cuối cùng để trả cổ tức bằng tiền lần 2 năm 2008 của Công ty Cổ phần Cảng Đoạn Xá (mã DXP-HASTC).

Theo đó, ngày 10/7/2009, DXP sẽ trả cổ tức với tỷ lệ thực hiện 20%/cổ phiếu - 1 cổ phiếu được nhận 2.000 đồng.

Địa điểm thực hiện: Đối với chứng khoán lưu ký, người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại các thành viên lưu ký nơi mở tài khoản.

Đối với chứng khoán chưa lưu ký, người sở hữu nhận cổ tức tại Phòng Tài chính kế toán Công ty Cổ phần Cảng Đoạn Xá - số 15 đường Ngô Quyền, quận Ngô Quyền, thành phố Hải Phòng.

Trung tâm lưu ký tạm ngừng nhận lưu ký cổ phiếu DXP vào các ngày 23/6, 24/6 và 25/6/2009.

Trước đó, DXP công bố kết quả kinh doanh luỹ kế 4 tháng đầu năm 2009 với sản lượng thông qua đạt 1.520.000 tấn - bằng 61% kế hoạch năm 2009; doanh thu đạt 44,6 tỷ - bằng 56% kế hoạch năm 2009; lợi nhuận trước thuế đạt 15,4 tỷ đồng - bằng 96% kế hoạch năm 2009; lãi cơ bản trên mỗi cổ phiếu (EPS) đạt 2.540 đồng.

Được biết, DXP đã thông qua kế hoạch kinh doanh năm 2009 với tổng sản lượng đạt 2,5 triệu tấn; tổng doanh thu đạt 80 tỷ đồng; lợi nhuận trước thuế đạt 16 tỷ đồng; trả cổ tức 15%/năm trở lên.