14:49 26/05/2008

DXV trả cổ tức bằng tiền mặt

Nguyệt Ánh

Công ty Cổ phần Xi măng Vật liệu Xây lắp Đà Nẵng sẽ trả cổ tức năm 2007 là 5,115%/mệnh giá

Ngày 04/06/2008, Công ty Cổ phần Xi măng Vật liệu Xây lắp Đà Nẵng (mã DXV-HoSE) thông báo về ngày cuối cùng để chốt danh sách cổ đông trả cổ tức năm 2007 cho các cổ đông hiện hữu.

Theo đó, tỷ lệ cổ tức năm 2007 mà công ty sẽ chi trả là bằng 5,115%/mệnh giá (511,5 đồng/cổ phiếu). Ngày đăng ký cuối cùng là 04/06/2008. Địa điểm thực hiện: đối với chứng khoán đã lưu ký thì nhận cổ tức tại thành viên lưu ký. Các cổ đông chưa lưu ký: Nhận cổ tức tại Công ty Cổ phần Xi măng Vật liệu Xây dựng Xây lắp Đà Nẵng, địa chỉ: 15 Lê Hồng Phong, quận Hải Châu, Thành phố Đà Nẵng.

Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Chi nhánh Tp.HCM sẽ tạm ngừng nhận lưu ký cổ phiếu DXV vào những ngày 03-04-05/06/2008.