07:46 17/09/2013

DZM, S55, SFN, TNA, CII trả cổ tức bằng tiền

Hà Anh

DZM, S55, SFN, TNA, CII, VNL, D2D, DAE, TH1 thông báo chốt danh sách cổ đông trả cổ tức bằng tiền

Diễn biến giá cổ phiếu DZM trong 3 tháng qua - Nguồn: HNX.<br>
Diễn biến giá cổ phiếu DZM trong 3 tháng qua - Nguồn: HNX.<br>
DZM, S55, SFN, TNA, CII, VNL, D2D, DAE, TH1 thông báo chốt danh sách cổ đông trả cổ tức bằng tiền.

* Ngày 30/9/2013, Công ty Cổ phần Chế tạo máy Dzĩ An (mã DZM-HNX) trả cổ tức bằng tiền năm 2011 với tỷ lệ 5%/cổ phiếu (1 cổ phiếu được nhận 500 đồng). Ngày đăng ký cuối cùng: 16/9/2013.

* Ngày 30/9/2013, Công ty Cổ phần Sông Đà 505 (mã S55-HNX) trả cổ tức bằng tiền năm 2012 với tỷ lệ 20%/cổ phiếu (1 cổ phiếu được nhận 2.000 đồng). Ngày đăng ký cuối cùng: 18/9/2013.

* Ngày 9/10/2013, Công ty Cổ phần Dệt lưới Sài Gòn (mã SFN-HNX) trả cổ tức bằng tiền đợt 3/2012 với tỷ lệ 2% cổ phiếu (1 cổ phiếu được nhận 200 đồng) và tạm ứng cổ tức bằng tiền đợt 1/2013 với tỷ lệ 7%/cổ phiếu (1 cổ phiếu được nhận 700 đồng). Ngày đăng ký cuối cùng: 20/9/2013.

* Ngày 15/10/2013, Công ty Cổ phần Thương mại Xuất nhập khẩu Thiên Nam (mã TNA-HOSE) tạm ứng cổ tức đợt 1/2013 bằng tiền với tỷ lệ 10%/cổ phiếu (1 cổ phiếu nhận được 1.000 đồng). Ngày đăng ký cuối cùng: 20/9/2013.

* Ngày 30/10/2013, Công ty Cổ phần Đầu tư Hạ tầng Kỹ thuật Tp.HCM (mã CII-HOSE) trả cổ tức đợt 2 năm 2012 bằng tiền với tỷ lệ 4%/cổ phiếu (1 cổ phiếu được nhận 400 đồng). Ngày đăng ký cuối cùng: 20/9/2013.

* Ngày 4/10/2013, Công ty Cổ phần Giao nhận Vận tải và Thương mại (mã VNL-HOSE)  tạm ứng cổ tức đợt 1/2013 bằng tiền với tỷ lệ 7%/cổ phiếu (1 cổ phiếu được nhận 700 đồng). Ngày đăng ký cuối cùng: 20/9/2013.

* Ngày 4/10/2013, Công ty Cổ phần Phát triển Đô thị công nghiệp số 2 (mã D2D-HOSE) tạm ứng cổ tức 6 tháng đầu năm 2013 bằng tiền với tỷ lệ 10%/cổ phiếu (01 cổ phiếu được nhận 1.000 đồng). Ngày đăng ký cuối cùng: 20/9/2013.

*  Ngày 9/10/2013, Công ty Cổ phần Sách giáo dục tại Tp.Đà Nẵng (mã DAE-HNX) tạm ứng cổ tức bằng tiền đợt 1/2013 với tỷ lệ 9%/cổ phiếu (1 cổ phiếu được nhận 900 đồng). Ngày đăng ký cuối cùng: 20/9/2013.

* Ngày 31/10/2013, Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu Tổng hợp I Việt Nam (mã TH1-HNX) trả cổ tức bằng tiền năm 2012 với tỷ lệ 6%/cổ phiếu (1 cổ phiếu được nhận 600 đồng). Ngày đăng ký cuối cùng: 20/9/2013.