09:19 27/04/2011

EIB lãi gần 640 tỷ đồng trong quý 1

Hà Anh

Ngân hàng Thương mại Cổ phần Xuất nhập khẩu Việt Nam (mã EIB-HOSE) vừa công bố thông tin báo cáo tài chính riêng lẻ quý 1/2011.

EIB dự kiến vốn điều lệ năm 2011 đạt 12.355 tỷ đồng, tăng 17% so với năm 2010.
EIB dự kiến vốn điều lệ năm 2011 đạt 12.355 tỷ đồng, tăng 17% so với năm 2010.
Ngân hàng Thương mại Cổ phần Xuất nhập khẩu Việt Nam (mã EIB-HOSE) vừa công bố thông tin báo cáo tài chính riêng lẻ quý 1/2011.

Cụ thể, thu nhập lãi và các khoản thu nhập tương tự của riêng EIB đạt 3.883,18 tỷ đồng; thu nhập thuần từ lãi đạt 990,18 tỷ đồng; lỗ thuần từ hoạt động kinh doanh ngoài hối -48,4 tỷ đồng; lỗ thuần từ mua bán chứng khoán kinh doanh -8,7 tỷ đồng; lỗ thuần từ mua bán chứng khoán đầu tư -595,55 triệu đồng; thu nhập từ vốn góp, mua cổ phần - gần 10 tỷ đồng.

Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh trước chi phí dự phòng rủi ro tài chính là 850,08 tỷ đồng; lợi nhuận sau thuế 639,96 tỷ đồng.

EIB cho biết, lợi nhuận sau thuế quý 1/2011 đạt gần 640 tỷ đồng, tăng 105% so với cùng kỳ năm trước (320,6 tỷ đồng) chủ yếu là do tăng từ chênh lệch thu trả lãi do dư nợ cho vay bình quân quý 1/2011 tăng so với dư nợ cho vay bình quân quý 1/2010.

Được biết, Đại hội cổ đông EIB thông qua kế hoạch kinh doanh năm 2011 với vốn điều lệ đạt 12.355 tỷ đồng, tăng 17% so với năm 2010; tổng tài sản đạt 180.000 tỷ đồng, tăng 37% so với năm 2010; huy động vốn đạt 105.000 tỷ đồng, tăng 49% so với năm 2010; tổng dư nợ tín dụng đạt 74.800 tỷ đồng, tăng 19,98% so với năm 2010; lợi nhuận trước thuế đạt 3.000 tỷ đồng, tăng 26% so với năm 2010; chia cổ tức 31,6% trong đó cổ phiếu thưởng từ thặng dự vốn là 17% và cổ tức bằng tiền mặt là 14%.

Theo đó, trong quý 3 hoặc 4/2011, EIB sẽ phát hành thêm 179.521.169 cổ phiếu, tương ứng 1.795.211.690.000 đồng cho cổ đông hiện hữu với tỷ lệ 17% trên số cổ phần cổ đông đang sở hữu nhằm tăng vốn điều lệ lên 12.355.280.440.000 đồng. Nguồn vốn phát hành cổ phần tăng vốn điều lệ năm 2011 được trích từ quỹ thặng dư vốn cổ phần.