23:28 29/09/2010

EIB: Thưởng cổ phiếu cho cổ đông với tỷ lệ 20%

Mai Anh

8/10 là ngày giao dịch không hưởng quyền để thưởng cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu của Ngân hàng Thương mại Cổ phần Xuất nhập khẩu Việt Nam

Eximbank báo lãi 822,886 tỷ đồng trong 6 tháng năm 2010.
Eximbank báo lãi 822,886 tỷ đồng trong 6 tháng năm 2010.
Sở Giao dịch Chứng khoán Tp.HCM (HOSE) thông báo 8/10 là ngày giao dịch không hưởng quyền, ngày 12/10 là thời hạn đăng ký cuối cùng để thưởng cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu của Ngân hàng Thương mại Cổ phần Xuất nhập khẩu Việt Nam - Eximbank (mã EIB-HOSE).

Theo đó, Eximbank sẽ thưởng cổ phiếu với tỷ lệ 20% (100 cổ phiếu được nhận 20 cổ phiếu thưởng).

Đại điểm thực hiện: Đối với chứng khoán đã lưu ký, người sở hữu chứng khoán làm thủ tục thực hiện quyền tại các thành viên lưu ký nơi mở tài khoản.

Đối với chứng khoán chưa lưu ký, người sở hữu chứng khoán thực hiện quyền tại các chi nhánh của Công ty Cổ phần Chứng khoán Rồng Việt (VDSC).

Theo báo cáo tài chính bán niên đã soát xét năm 2010, thu nhập lãi và các khoản thu nhập tương tự trong quý 2/2010 của Eximbank đạt 1.512,12 tỷ đồng, lũy kế 6 tháng năm 2010 đạt 2.781,57 tỷ đồng; lợi nhuận sau thuế trong quý 2/2010 đạt 407,83 tỷ đồng, lũy kế 6 tháng năm 2010 đạt 822,886 tỷ đồng.