07:23 15/08/2013

Eximbank báo lãi hợp nhất hơn 755 tỷ đồng

Hà Anh

Eximbank đạt lợi nhuận trước thuế 366 tỷ đồng trong quý 2, lũy kế 6 tháng đạt 755,4 tỷ đồng

Diễn biến giá cổ phiếu EIB trong 3 tháng qua - Nguồn: HOSE.<br>
Diễn biến giá cổ phiếu EIB trong 3 tháng qua - Nguồn: HOSE.<br>
Ngân hàng Thương mại Cổ phần Xuất nhập khẩu Việt Nam - Eximbank (mã EIB-HOSE) vừa công bố báo cáo tài chính hợp nhất quý 2 và lũy kế 6 tháng năm 2013.

Theo đó, thu nhập lãi thuần quý 2 đạt 743,7 tỷ đồng, lũy kế 6 tháng đạt 1.554 tỷ đồng.

Trong quý 2, lãi từ hoạt động dịch vụ đạt 72,6 tỷ đồng; lãi thuần từ hoạt động kinh doanh ngoại hối đạt hơn 61 tỷ đồng; thu nhập từ góp vốn, mua cổ phần đạt gần 64 tỷ đồng...

Chi phí hoạt động là hơn 480 tỷ đồng, lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh trước dự phòng rủi ro là 470 tỷ đồng, chi phí dự phòng rủi ro tín dụng là 104 tỷ đồng.

Trong quý 2, Eximbank đạt lợi nhuận trước thuế 366 tỷ đồng, lũy kế 6 tháng năm 2013 đạt 755,4 tỷ đồng. Lợi nhuận sau thuế quý 2 đạt 289,3 tỷ đồng, lũy kế 6 tháng năm 2013 đạt 581,2 tỷ đồng, giảm 58,8% so với cùng kỳ (1.411,32 tỷ đồng).

Eximbank cho biết, lợi nhuận sau thuế quý 2/2013 giảm so với quý 2/2012 chủ yếu là do thu nhập thuần từ lãi giảm.

Tính đến ngày 30/6/2013, tổng tài sản của Eximbank đạt 156.349 tỷ đồng; cho vay khách hàng tăng 7,4% lên 80.441 tỷ đồng, tiền gửi của khách hàng tăng 16,38% lên 81.997 tỷ đồng, lợi nhuận chưa phân phối đạt 648 tỷ đồng.