08:39 15/09/2011

FDG giải trình về việc không trích lập dự phòng đầu tư

Hà Anh

FDG công bố kết quả kinh doanh bán niên đã soát xét và giải trình việc trích lập dự phòng các khoản đầu tư tài chính

FDG dự kiến lợi nhuận trước thuế đạt 75 tỷ đồng trong năm 2011.
FDG dự kiến lợi nhuận trước thuế đạt 75 tỷ đồng trong năm 2011.
Công ty cổ phần Docimexco (mã FDG-HSX) công bố kết quả kinh doanh bán niên đã soát xét và giải trình việc trích lập dự phòng các khoản đầu tư tài chính của công ty.

Theo đó, doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ đạt 1.522,45 tỷ đồng; lợi nhuận gộp đạt 123,75 tỷ đồng, doanh thu hoạt động tài chính đạt 56,73 tỷ đồng; chi phí tài chính là 66,33 tỷ đồng - trong đó chi phí lãi vay là 52,2 tỷ đồng;

Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh đạt hơn 41 tỷ đồng; tổng lợi nhuận kế toán trước thuế đạt 50,37 tỷ đồng; lợi nhuận sau thuế đạt 40,56 tỷ đồng; lợi nhuận sau thuế của cổ đông công ty mẹ đạt 38,34 tỷ đồng; EPS đạt 2.905 đồng.

FDG cho biết, khoản đầu tư tài chính ngắn hạn có giá trị là hơn 80,32 tỷ đồng bao gồm khoản đầu tư tài chính 60 tỷ đồng mua cổ phiếu của Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Vĩnh Hội, qua tham khảo công ty thấy chưa có dấu hiệu giảm giá so với giá trị đầu tư ban đầu nên công ty chưa có bằng chứng để trích lập dự phòng cho khoản đầu tư này và khoản đầu tư tài chính ngắn hạn là hơn 20,32 tỷ đồng là khoản tiền gửi có kỳ hạn từ 3 tháng đến dưới 1 năm, khoản đầu tư này không có phát sinh rủi ro.

Khoản đầu tư dài hạn vào các công ty con là hơn 99,5 tỷ đồng hiện tại các công ty này đang hoạt động có hiệu quả, vốn luôn được bảo toàn nên công ty không trích lập dự phòng; khoản đầu tư dài hạn khác là mua cổ phiếu của Ngân hàng Thương mại Cổ phần Công thương Việt Nam và Công ty Cổ phần Du lịch Đồng Tháp, qua tham khảo công ty thấy chưa có dấu hiệu giảm giá so với giá trị đầu tư ban đầu nên công ty cũng chưa có bằng chứng để trích lập dự phòng cho khoản đầu tư này.

Năm 2011, công ty này thông qua kế hoạch kinh doanh với doanh số đạt 3.633 tỷ đồng; lợi nhuận trước thuế đạt 75 tỷ đồng; cổ tức 20%.