07:34 06/09/2010

FLC thay Chủ tịch Hội đồng Quản trị

P.V

Công ty Cổ phần FLC vừa thông báo về việc thay đổi Chủ tịch Hội đồng Quản trị, thành viên Hội đồng Quản trị và Ban kiểm soát

Công ty Cổ phần FLC vừa thông báo về việc thay đổi Chủ tịch Hội đồng Quản trị, thành viên Hội đồng Quản trị và Ban kiểm soát, căn cứ nghị quyết Đại hội đồng cổ đông số 39 /NG/ĐHĐCĐ-2010 và nghị quyết Hội đồng Quản trị số 41/NQ/HĐQT-2010 ngày 31/8/2010.

Cụ thể, ông Trịnh Văn Quyết sẽ làm Chủ tịch Hội đồng Quản trị thay ông Doãn Văn Phương. Ông Nguyễn Thanh Bình sẽ làm thành viên Hội đồng Quản trị, đồng thời miễn nhiệm thành viên Hội đồng Quản trị đối với bà Đỗ Thị Giáp/

FLC cũng cho biết, ông Nguyễn Tiến Dũng được bầu làm Trưởng ban Kiếm soát của công ty, đồng thời miễn nhiệm thành viên Ban Kiểm soát đối với ông Dương Minh Thông.

Việc thay đổi này bắt đầu có hiệu lực từ ngày 31/8/2010.