09:23 08/11/2007

FPC thành lập 9 công ty con

M.Kiều

Ngày 6/11/2007, Công ty Cổ phần Full Power công bố việc thành lập 9 công ty con trực thuộc do FPC sở hữu 70% vốn

Ngày 6/11/2007, Công ty Cổ phần Full Power (mã FPC-HOSE) công bố việc thành lập 9 công ty con trực thuộc do FPC sở hữu 70% vốn.

Đó là các công ty: Công ty TNHH Tư vấn thiết kế Liên hiệp Quốc tế (vốn điều lệ 3,2 tỷ đồng), Công ty TNHH Thanh Mộc (vốn điều lệ 2,415 tỷ đồng), Công ty TNHH Tường Tuấn (vốn điều lệ 2,415 tỷ đồng), Công ty TNHH Kiều An (vốn điều lệ 2,415 tỷ đồng), Công ty TNHH Lập Đức (vốn điều lệ 2,415 tỷ đồng), Công ty TNHH Kiến Quốc (vốn điều lệ 2,415 tỷ đồng), Công ty TNHH Kiến Giai (vốn điều lệ 2,418 tỷ đồng), Công ty TNHH Thịnh Phong (vốn điều lệ 2,418 tỷ đồng), Công ty TNHH Kiến Lương (vốn điều lệ 2,430 tỷ đồng).