08:20 14/09/2011

FPT hoàn tất việc hoán đổi cổ phiếu của 3 công ty con

Hà Anh

Việc chuyển thành Công ty TNHH 1 MTV do FPT sở hữu sẽ không ảnh hưởng đến hoạt động, ngành nghề kinh doanh của các công ty này

Sau khi sáp nhập, các công ty con dự kiến sẽ làm tăng 11,2% lợi nhuận ròng của Tập đoàn trong năm nay.
Sau khi sáp nhập, các công ty con dự kiến sẽ làm tăng 11,2% lợi nhuận ròng của Tập đoàn trong năm nay.
Công ty Cổ phần FPT (mã FPT-HSX) thông báo đến ngày 9/9, ba công ty thành viên của Tập đoàn FPT đã hoàn tất việc chuyển đổi mô hình từ công ty cổ phần sang công ty TNHH.

Cụ thể, Công ty Cổ phần Hệ thống thông tin FPT chính thức thành Công ty TNHH Hệ thống thông tin FPT từ ngày 9/9.

Công ty Cổ phần Thương mại FPT và Công ty Cổ phần Phần mềm FPT hoàn tất việc chuyển đổi này thành Công ty TNHH Thương mại FPT và Công ty TNHH Phần mềm FPT từ 31/8.

Việc chuyển thành Công ty TNHH một thành viên do FPT là chủ sở hữu duy nhất sẽ không ảnh hưởng đến hoạt động và ngành nghề kinh doanh của các công ty này.

Trước khi có sự chuyển đổi, FPT sở hữu phần vốn góp tại ba công ty thành viên là 92,26% tại FPT IS, 66,07% tại FPT Software và 91,79% tại FPT Trading.

Với phương án tái cấu trúc, FPT đã nhận chuyển nhượng lại cổ phần từ các cổ đông còn lại tại các công ty trên để sở hữu 100% vốn điều lệ.

Việc chuyển nhượng được thực hiện theo phương thức FPT phát hành thêm 19.830.986 cổ phiếu để hoán đổi. Trong đó, phát hành 4.252.372 cổ phần FPT để đổi lấy 3.485.551 cổ phần FPT IS theo tỷ lệ 1:1,22; 12.794.014 cổ phần FPT để đổi lấy 12.794.014 cổ phần FPT Software theo tỷ lệ 1:1 và 2.784.600 cổ phần còn lại để đổi 3.060.000 cổ phần FPT Trading với tỷ lệ 1:0,91.

Dựa trên cơ sở kế hoạch kinh doanh năm 2011 của Tập đoàn, sau khi sáp nhập, các công ty con dự kiến sẽ làm tăng 11,2% lợi nhuận ròng năm nay.