09:58 12/03/2014

FPT lên kế hoạch trả cổ tức 30% bằng tiền

Hà Anh

FPT lên kế hoạch trả cổ tức năm 2013 là 30% bằng tiền. Trong đó, 15% đã chi trong năm và 15% còn lại sẽ chi sau khi được duyệt

Diễn biến giá cổ phiếu FPT trong 3 tháng qua - Nguồn: HOSE.<br>
Diễn biến giá cổ phiếu FPT trong 3 tháng qua - Nguồn: HOSE.<br>
Công ty Cổ phần FPT (mã FPT-HOSE) công bố nghị quyết Hội đồng Quản trị ngày 11/3/2014.

Theo đó, Hội đồng Quản trị thông qua phương án sử dụng lợi nhuận năm 2013, trình đại hội cổ đông phê duyệt mức cổ tức bằng tiền mặt năm 2013 là 30%. Trong đó, cổ tức tạm ứng đã chi trong năm 2013 là 15% (1.500 đồng/cổ phiếu) và cổ tức còn lại 15% sẽ được chi trả sau khi đại hội cổ đông thường niên 2014 phê duyệt. Thời điểm chi trả dự kiến vào quý 2/2014.

Ngoài ra, FPT đề xuất mức chi cổ tức bằng cổ phiếu từ nguồn lợi nhuận để lại với tỷ lệ 25%. Số cổ phần phát hành thêm để thực hiện chia cổ tức bằng cổ phiếu sẽ được niêm yết ngay sau khi thực hiện. Thời gian thực hiện dự kiến cũng vào quý 2/2014.

Cũng liên quan đến kế hoạch chi trả cổ tức năm 2014, Hội đồng Quản trị công ty đã thông qua chính sách chi trả cổ tức tiền mặt 20% và trình Đại hội đồng cổ đông phê duyệt. Tuy nhiên mức chia cổ tức chính thức năm 2014 sẽ được Đại hội đồng cổ đông thường niên 2015 quyết định.

Trước đó, kết thúc năm 2013, doanh thu toàn tập đoàn FPT đạt 28.647 tỷ đồng, tăng trưởng 13%; lợi nhuận trước thuế đạt 2.516 tỷ đồng, tăng 5% so với năm 2012; lợi nhuận sau thuế đạt 2.065 tỷ đồng.

Lợi nhuận sau thuế thuộc về cổ đông công ty mẹ đạt 1.608 tỷ đồng, lãi cơ bản trên cổ phiếu (EPS) đạt 5.858 đồng.