07:28 20/03/2015

FPT muốn trả thêm 15% cổ tức năm 2014

Hà Anh

Hội đồng Quản trị FPT đề xuất phương án chia cổ tức bằng cổ phiếu với tỷ lệ 15%. Thời gian thực hiện là quý 2/2015

Năm 2015, FPT dự kiến doanh thu đạt 39.600 tỷ đồng, tăng 20% so với năm 
2014. Lợi nhuận trước thuế đạt 2.850 tỷ đồng, tăng 12% so với năm 2014.
Năm 2015, FPT dự kiến doanh thu đạt 39.600 tỷ đồng, tăng 20% so với năm 2014. Lợi nhuận trước thuế đạt 2.850 tỷ đồng, tăng 12% so với năm 2014.
Công ty Cổ phần FPT (mã FPT-HOSE) thông báo Nghị quyết Hội đồng Quản trị về việc phê duyệt nội dung Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015.

Theo đó, Đại hội cổ đông thường niên năm 2014 đã thông qua mức cổ tức bằng tiền mặt năm 2014 là 20%. Trong đó, FPT đã tạm ứng 10% vào tháng 9/2014 và 10% cổ tức bằng tiền còn lại sẽ chi trả sau khi Đại hội đồng cổ đông phê duyệt. Thời điểm chi trả vào quý 2/2015.

Đáng chú ý, Hội đồng Quản trị FPT đề xuất phương án chia cổ tức bằng cổ phiếu với tỷ lệ 15% (20 cổ phiếu được chia thêm 3 cổ phần mới). Thời gian thực hiện là quý 2/2015 và sẽ niêm yết ngay sau khi thực hiện. Nếu được thông qua, tổng mức cổ tức năm 2014 sẽ là 20% bằng tiền mặt và 15% bằng cổ phiếu.

Về chính sách cổ tức năm 2015, Hội đồng Quản trị đề xuất mức cổ tức năm 2015 bằng tiền với tỷ lệ 20% và mức cổ tức của cả năm 2015 sẽ do Đại hội cổ đông thường niên năm 2016 quyết định.

Được biết, năm 2014, doanh thu toàn Tập đoàn đạt 32.873 tỷ đồng, tăng 21% so với năm 2013. Lợi nhuận trước thuế toàn tập đoàn ước đạt 2.512 tỷ đồng, xấp xỉ năm 2013. Tuy nhiên, EPS chỉ đạt 4.746 đồng, giảm 19% so với năm 2013.

Năm 2015, FPT dự kiến doanh thu đạt 39.600 tỷ đồng, tăng 13% so với năm 2014. Lợi nhuận trước thuế đạt 2.850 tỷ đồng, tăng 16% so với năm 2014.