11:41 08/04/2014

FPT sẽ chi hơn 400 tỷ trả cổ tức còn lại năm 2013

Hà Anh

Tổng mức cổ tức năm 2013 mà FPT trả cho cổ đông là 55%, trong đó 30% bằng tiền mặt (đã tạm ứng 15%) và 25% bằng cổ phiếu

Diễn biến giá cổ phiếu FPT trong 3 tháng qua - Nguồn: HOSE.<br>
Diễn biến giá cổ phiếu FPT trong 3 tháng qua - Nguồn: HOSE.<br>
Công ty Cổ phần FPT (mã FPT-HOSE) công bố nghị quyết hội đồng quản trị thông qua phương án trả cổ tức 2013.

Theo đó, Hội đồng quản trị FPT thông qua phương án chi trả cổ tức còn lại năm 2013 bằng tiền với tỷ lệ 15%/cổ phiếu (1 cổ phiếu được nhận 1.500 đồng). Ngày chốt danh sách cổ đông là ngày 9/5. Ngày chi trả cổ tức là ngày 22/5.

Đồng thời, thông qua phương án trả cổ tức bằng cổ phiếu từ nguồn lợi nhuận để lại với tỷ lệ 25%, tương ứng tỷ lệ phát hành 4:1 (4 cổ phiếu được nhận 1 cổ phiếu mới) để trả cho các cổ đông. Số cổ phiếu phát hành sẽ được niêm yết ngay sau khi phát hành.

Như vậy, tổng mức cổ tức năm 2013 mà FPT trả cho cổ đông là 55%, trong đó 30% bằng tiền mặt (đã tạm ứng 15%) và 25% bằng cổ phiếu.

Hiện, FPT có 275.119.379 cổ phiếu có quyền biểu quyết đang lưu hành. Như vậy, FPT sẽ phải chi ra hơn 413 tỷ đồng chi trả cổ tức còn lại năm 2013.

Được biết, cổ đông FPT thông qua chính sách chi trả cổ tức bằng tiền mặt năm 2014 với tỷ lệ là 20% (2.000 đồng/cổ phiếu). Mức chia cổ tức này sẽ do đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015 quyết định.

Ngoài ra, các cổ đông cũng nhất trí kế hoạch kinh doanh 2014 với mức tăng trưởng doanh thu, lợi nhuận trước thuế và lợi nhuận sau thuế của cổ đông công ty mẹ tương ứng là 11%, 6% và 10%, tương đương 31.892 tỷ đồng, 2.672 tỷ đồng và 1.775 tỷ đồng.