09:15 16/05/2008

FPT thành lập thêm 3 công ty con

Hải Bằng

FPT thông qua việc thành lập ba công ty con trực thuộc Công ty TNHH Hệ thống Thông tin FPT

FPT thông qua việc thành lập ba công ty con trực thuộc Công ty TNHH Hệ thống Thông tin FPT.

Ngày 15/5/2008, Sở Giao dịch Chứng khoán Tp.HCM thông báo: Công ty Cổ phần Phát triển Đầu tư Công nghệ FPT vừa công bố thông tin về việc Hội đồng Quản trị đã thông qua việc thành lập các Công ty TNHH một thành viên trực thuộc Công ty TNHH Hệ thống thông tin FPT, gồm: thành lập Công ty TNHH Dịch vụ Hệ thống thông tin FPT, Công ty TNHH Dịch vụ ERP FPT, Công ty TNHH Hệ thống thông tin viễn thông và Chính phủ FPT.

Ngoài ra, Hội đồng Quản trị còn thông qua việc đổi tên Công ty Cổ phần Phát triển Đầu tư Công nghệ FPT thành Công ty Cổ phần FPT...