14:13 03/12/2009

FPT thông qua phương án trả cổ tức 15% bằng tiền

N.Anh

Dự kiến trước ngày 31/12, FPT sẽ tạm ứng cổ tức đợt 2/2009 với tỷ lệ thực hiện 15%/mệnh giá - 1.500 đồng/cổ phiếu

Dự kiến trước ngày 31/12/2009, FPT sẽ tạm ứng cổ tức đợt 2/2009 với tỷ lệ thực hiện 15%/mệnh giá.
Dự kiến trước ngày 31/12/2009, FPT sẽ tạm ứng cổ tức đợt 2/2009 với tỷ lệ thực hiện 15%/mệnh giá.
Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần FPT (mã FPT-HOSE) thông qua phương án tạm ứng cổ tức bằng tiền đợt 2 năm 2009.

Theo đó, dự kiến trước ngày 31/12/2009, FPT sẽ tạm ứng cổ tức đợt 2/2009 với tỷ lệ thực hiện 15%/mệnh giá - 1.500 đồng/cổ phiếu.

Bên cạnh đó, Hội đồng Quản trị FPT đã phê duyệt hồ sơ tái cấu trúc Tập đoàn và thành lập các bộ phận hỗ trợ Hội đồng Quản trị; Ủy ban thường trực, bao gồm các thành viên: ông Trương Gia Bình; ông Lê Quang Tiến; ông Bùi Quang Ngọc; ông Hoàng Minh Châu và ông Nguyễn Thành Nam.

Ủy Ban kiểm soát nội bộ, do ông Bùi Quang Ngọc làm Chủ tịch; Ủy ban tổ chức cán bộ, do ông Hoàng Minh Châu làm Chủ tịch; Hội đồng Chiến lược, do ông Trương Gia Bình làm Chủ tịch; Văn phòng Hội đồng Quản trị, do bà Lại Thị Hương Huyền làm Chánh Văn phòng.