11:35 21/01/2013

FPTS báo lãi hơn 126 tỷ đồng năm 2012

Hà Anh

Lợi nhuận sau thuế trong quý 4/2012 của FPTS đạt 15,4 tỷ đồng, giảm 65% so với cùng kỳ; lũy kế 2012 đạt 126,4 tỷ đồng

Theo giải trình của FPTS, lợi nhuận sau thuế quý 4/2012 giảm 65% so với 
cùng kỳ là do công ty thực hiện chính sách giảm phí môi giới cho mọi 
khách hàng giao dịch qua Internet...
Theo giải trình của FPTS, lợi nhuận sau thuế quý 4/2012 giảm 65% so với cùng kỳ là do công ty thực hiện chính sách giảm phí môi giới cho mọi khách hàng giao dịch qua Internet...
Công ty Cổ phần Chứng khoán FPT (FPTS) công bố kết quả kinh doanh quý 4 và lũy kế năm 2012.

Theo đó, doanh thu quý 4 của FPTS đạt 39,5 tỷ đồng, trong đó, doanh thu hoạt động tư vấn đạt 1,8 tỷ đồng, giảm mạnh so với mức 68 tỷ đồng của cùng kỳ năm ngoái; doanh thu môi giới đạt 5,88 tỷ đồng; doanh thu khác đạt 30,4 tỷ đồng.

Sau khi trừ các loại chi phí, lợi nhuận trước thuế của FPTS đạt 20 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế đạt 15,4 tỷ đồng, giảm 65% so với cùng kỳ (44 tỷ đồng).

Lũy kế doanh thu năm 2012 của FPTS đạt 237 tỷ đồng, trong đó, doanh thu tư vấn của FPTS đạt 31,8 tỷ đồng. Lợi nhuận sau thuế đạt 126,4 tỷ đồng.

Theo giải trình của FPTS, lợi nhuận sau thuế quý 4/2012 giảm 65% so với cùng kỳ là do công ty thực hiện chính sách giảm phí môi giới cho mọi khách hàng giao dịch qua Internet, kể từ ngày 13/7/2012 với mức phí cố định là 0,15% cộng với việc giá trị khớp lệnh trên hai sàn giảm mạnh dẫn đến doanh thu phí môi giới giảm.

Mặt khác, trong điều kiện thị trường chứng khoán quý 4/2012 chịu nhiều tác động không tốt bởi các thông tin kinh tế vĩ mô, do rất ít doanh nghiệp có kế hoạch niêm yết, do vậy, dịch vụ tư vấn tài chính doanh nghiệp cũng rất khó triển khai nên doanh thu tư vấn giảm rõ rệt.