09:08 07/08/2007

Gạch ngói Nhị Hiệp trả cổ tức và thưởng cổ phiếu

H.Vũ

Công ty sẽ chia cổ phiếu thưởng từ lợi nhuận còn lại năm 2006 cho cổ đông hiện hữu theo tỷ lệ 100:7,5

Công ty Cổ phần Gạch ngói Nhị Hiệp (mã NHC-HOSE) sẽ chi trả cổ tức đợt 1/2007 với tỷ lệ 8% bằng tiền mặt và chia cổ phiếu thưởng cho cổ đông hiện hữu.

Ngày giao dịch không hưởng quyền là 13/8/2007, ngày đăng ký cuối cùng là 15/8/2007. Được biết, NHC sẽ chia cổ phiếu thưởng từ lợi nhuận còn lại năm 2006 cho cổ đông hiện hữu theo tỷ lệ 100:7,5 (sở hữu 100 cổ phiếu được thưởng 7,5 cổ phiếu mới).

Số cổ phiếu thưởng sẽ được làm tròn xuống hàng đơn vị, số cổ phiếu lẻ phát sinh công ty sẽ mua lại làm cổ phiếu quỹ theo mệnh giá gốc là 10.000 đ/1 cổ phiếu và không bị hạn chế chuyển nhượng.

Ngoài ra, NHC sẽ lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản về việc niêm yết bổ sung 99.927 cổ phiếu thưởng (từ phần được miễn giảm thuế thu nhập doanh nghiệp năm 2006) để tăng vốn điều lệ công ty.

Thời gian lấy ý kiến: từ ngày 24/8/2007 đến ngày 4/9/2007.