20:29 13/06/2008

Gây thiệt hại cho người nộp thuế, phải bồi thường

Minh Đức

Cơ quan quản lý thuế phải bồi thường thiệt hại do hành vi vi phạm pháp luật của cán bộ trực thuộc gây ra khi thi hành công vụ

Cơ quan quản lý thuế phải kịp thời giải quyết bồi thường thiệt hại một cách công khai, công bằng.
Cơ quan quản lý thuế phải kịp thời giải quyết bồi thường thiệt hại một cách công khai, công bằng.
Cơ quan quản lý thuế phải bồi thường thiệt hại do hành vi vi phạm pháp luật của cán bộ trực thuộc gây ra khi thi hành công vụ.

Ngày 12/6, Bộ Tài chính ban hành Thông tư số 49/2008/TT-BTC, hướng dẫn bồi thường thiệt hại cho người nộp thuế, người khai hải quan do hành vi vi phạm pháp luật của cán bộ, công chức thuế, cán bộ, công chức hải quan trong khi thi hành công vụ gây ra.

Thông tư này nêu rõ: Cơ quan quản lý thuế trực tiếp quản lý cán bộ thuế, cán bộ hải quan phải bồi thường thiệt hại cho người nộp thuế, người khai hải quan do hành vi vi phạm pháp luật của cán bộ, công chức gây ra trong thi hành công vụ.

Cơ quan quản lý thuế có trách nhiệm tạo điều kiện thuận lợi để người nộp thuế, người khai hải quan thực hiện quyền yêu cầu bồi thường; kịp thời giải quyết bồi thường thiệt hại một cách công khai, công bằng và đúng pháp luật.

Việc bồi thường được xác định trong các trường hợp như cán bộ thuế, hải quan quyết định hoàn thuế, ấn định thuế không đúng quy định của pháp luật; xử lý và ra quyết định xử phạt hành chính thuế sai quy định; xử lý và ra quyết định cưỡng chế thi hành quyết định hành chính thuế và các quyết định khác về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực hải quan trái quy định…

Trường hợp cán bộ thuế, hải quan có hành vi gây thiệt hại về tiền, tài sản cho người bị thiệt hại nhưng được xác định là do lỗi của người bị thiệt hại thì cơ quan quản lý thuế không phải bồi thường.

Trường hợp người bị thiệt hại có lỗi thì cơ quan quản lý thuế chỉ phải bồi thường phần thiệt hại tương ứng với mức độ lỗi do cán bộ công chức thuế, hải quan gây ra.

Việc bồi thường thiệt hại, theo Thông tư, chỉ được thực hiện khi có đủ các điều kiện sau:

Có quyết định xử lý khiếu nại của cơ quan nhà nước có thẩm quyền hoặc bản án, quyết định của toà án xác định hành vi của cán bộ thuế, hải quan là trái pháp luật gây thiệt hại.

Có thiệt hại thực tế do hành vi vi phạm pháp luật của cán bộ thuế, hải quan trong khi thi hành công vụ gây ra cho người nộp thuế, người khai hải quan thuộc một trong những trường hợp nói trên.

Người bị thiệt hại có đơn yêu cầu bồi thường thiệt hại trong thời hạn 2 năm kể từ ngày có quyết định xử lý khiếu nại của cơ quan nhà nước có thẩm quyền hoặc bản án, quyết định của toà án xác định hành vi của cán bộ, công chức thuế hải quan là trái pháp luật gây thiệt hại.