09:59 09/06/2008

Gemadept cũng kinh doanh bất động sản và tài chính

Hải Bằng

GDM sẽ đầu tư, xây dựng hệ thống cảng biển, logistics và mạng lưới dịch vụ hàng hải, đầu tư mở rộng lĩnh vực vận tải biển

Đại hội cổ đông thường niên năm 2008 của Công ty Cổ phần Gemadept (GMD) vừa thông qua nghị quyết sẽ tiếp tục tập trung phát triển các ngành cốt lõi, có thế mạnh của mình trong năm 2008 và những năm tới.

Ngoài các ngành cốt lõi, GDM cũng nhảy sang các lĩnh vực khác như bất động sản và hoạt động tài chính.

Công ty sẽ đầu tư, xây dựng hệ thống cảng biển, logistics và mạng lưới dịch vụ hàng hải, đầu tư mở rộng lĩnh vực vận tải biển...