09:12 10/06/2008

Gemadept lùi thời hạn phát hành cổ phiếu

H.Vũ

Công ty Cổ phần Gemadept sẽ phát hành 24,5 triệu cổ phiếu khi điều kiện thị trường và Ủy ban Chứng khoán Nhà nước cho phép

Công ty Cổ phần Gemadept (mã CK: GMD) sẽ phát hành 24,5 triệu cổ phiếu khi điều kiện thị trường và Ủy ban Chứng khoán Nhà nước cho phép.

Theo đó, Hội đồng Quản trị của Gemadept sẽ quyết định việc phát hành 24,5 triệu cổ phiếu khi điều kiện thị trường và Ủy ban Chứng khoán Nhà nước cho phép.

Phương án phát hành thêm cổ phiếu này đã được phê duyệt tại kỳ đại hội năm 2007 với thời gian dự kiến thực hiện là cuối năm 2007 hoặc quý 1/2008, song do thị trường chứng khoán sụt giảm, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước có khuyến cáo các công ty niêm yết dãn tiến độ phát hành nên phương án phát hành chưa thực hiện được. 

Trong thời gian tới, công ty sẽ đưa hai triệu cổ phiếu đã phát hành cho cán bộ công nhân viên năm 2006 vào giao dịch và giao cho Hội đồng Quản trị và Ban Tổng giám đốc thực hiện các thủ tục cần thiết để niêm yết số cổ phiếu này.