02:16 18/07/2008

Gia hạn nộp thuế thu nhập cho doanh nghiệp

Hoàng Vũ

Các doanh nghiệp có hoạt động sản xuất thuộc lĩnh vực công nghiệp chế biến sẽ được gia hạn nộp thuế thu nhập tạm tính của quý 3 và 4/2008

Các doanh nghiệp có hoạt động sản xuất thuộc lĩnh vực công nghiệp chế biến sẽ được gia hạn nộp thuế thu nhập tạm tính của quý 3 và 4/2008.

Bộ Tài chính có công văn triển khai ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ (tại công văn số 4072/ VPCP-KTTH ngày 20/6/2008 của Văn phòng Chính phủ) về việc gia hạn nộp số thuế thu nhập doanh nghiệp tạm tính của quý 3 và 4/2008 đối với hoạt động sản xuất chế biến.

Theo đó, đối tượng được gia hạn nộp thuế là doanh nghiệp có hoạt động sản xuất thuộc lĩnh vực công nghiệp chế biến, bao gồm: sản xuất linh kiện điện tử; chế biến nông, lâm, thuỷ sản; dệt may và da giày.

Doanh nghiệp sẽ được gia hạn nộp thuế nếu đáp ứng điều kiện thực hiện chế độ kế toán hóa đơn, chứng từ và đã đăng ký thuế nộp thuế theo kê khai.

Số thuế thu nhập doanh nghiệp được gia hạn nộp thuế là số thuế của quý 3 và quý 4/2008 tạm tính trên thu nhập từ các hoạt động sản xuất chế biến nêu trên (không bao gồm thu nhập khác nếu có).

Trường hợp doanh nghiệp không hạch toán kê khai riêng số thuế thu nhập doanh nghiệp tạm tính của các hoạt động sản xuất chế biến được gia hạn nộp thuế với số thuế thu nhập tạm tính của các hoạt động khác thì số thuế thu nhập doanh nghiệp tạm tính của các hoạt động sản xuất chế biến được gia hạn xác định theo tỷ lệ giữa tổng doanh thu của các hoạt động sản xuất chế biến được gia hạn với tổng doanh thu của doanh nghiệp năm 2007.

Thời gian gia hạn nộp thuế tối đa không quá 6 tháng kể từ ngày hết thời hạn nộp thuế, theo đó số thuế tạm tính của quý 3/2008 được gia hạn nộp thuế không quá ngày 29/4/2009 và số thuế tạm tính của quý 4/2008 được gia hạn nộp thuế không quá ngày 30/7/2009.