10:29 08/04/2011

Gia hạn nộp thuế thu nhập một năm cho doanh nghiệp nhỏ và vừa

Hải Vy

Theo quyết định vừa được ban hành, doanh nghiệp nhỏ và vừa được gia hạn nộp thuế thu nhập doanh nghiệp trong thời gian một năm

 Số thuế thu nhập doanh nghiệp được gia hạn là số thuế tạm tính hàng quý, số thuế theo quyết toán năm 2011, bao gồm cả số thuế năm 2010 chuyển sang nộp vào năm 2011 theo quy  định của pháp luật về thuế thu nhập doanh nghiệp.
Số thuế thu nhập doanh nghiệp được gia hạn là số thuế tạm tính hàng quý, số thuế theo quyết toán năm 2011, bao gồm cả số thuế năm 2010 chuyển sang nộp vào năm 2011 theo quy định của pháp luật về thuế thu nhập doanh nghiệp.
Theo Quyết định 21/2011/QĐ-TTg vừa được Thủ tướng ban hành, doanh nghiệp nhỏ và vừa được gia hạn nộp thuế trong thời gian một năm, kể từ ngày đến thời hạn nộp thuế theo quy định của Luật Quản lý thuế đối với số thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp năm 2011.

Cụ thể, nguồn tin từ Website Chính phủ cho biết, doanh nghiệp nhỏ và vừa được gia hạn nộp thuế là các doanh nghiệp đáp ứng tiêu chí về vốn hoặc lao động theo quy định tại Khoản 1 Điều 3 Nghị định số 56/2009/NĐ-CP ngày 30/6/2009 của Chính phủ về trợ giúp phát triển doanh nghiệp nhỏ và vừa, ngoại trừ: các doanh nghiệp được xếp hạng 1, hạng đặc biệt thuộc các tập đoàn kinh tế, doanh nghiệp là các công ty tổ chức theo mô hình công ty mẹ - công ty con mà công ty mẹ không phải là doanh nghiệp nhỏ và vừa nắm giữ trên 50% vốn chủ sở hữu của công ty con.

Tuy nhiên, quyết định của Thủ tướng cũng nêu rõ, doanh nghiệp nhỏ và vừa không được gia hạn nộp thuế đối với số thuế thu nhập doanh nghiệp từ hoạt động kinh doanh bất động sản, tài chính, ngân hàng, bảo hiểm, chứng khoán, xổ số kiến thiết, thu nhập từ kinh doanh dịch vụ thuộc diện chịu thuế thu nhập đặc biệt và thu nhập từ kinh doanh các mặt hàng không khuyến khích nhập khẩu theo quy định của pháp luật.

Đồng thời, việc gia hạn nộp thuế như quy định nêu trên chỉ áp dụng đối với doanh nghiệp thực hiện chế độ kế toán, hóa đơn, chứng từ theo quy định của pháp luật và đăng ký nộp thuế theo kê khai.

Số thuế thu nhập doanh nghiệp được gia hạn là số thuế tạm tính hàng quý, số thuế theo quyết toán năm 2011, bao gồm cả số thuế năm 2010 chuyển sang nộp vào năm 2011 theo quy  định của pháp luật về thuế thu nhập doanh nghiệp.

Trường hợp doanh nghiệp có nhiều ngành nghề, lĩnh vực hoạt động thì thuế thu nhập doanh nghiệp được gia hạn không bao gồm số thuế tính trên phần thu nhập  từ các hoạt động kinh doanh bất động sản, tài chính, ngân hàng, bảo hiểm, chứng khoán, thu nhập từ kinh doanh dịch vụ thuộc diện chịu thuế tiêu thụ đặc biệt và thu nhập từ kinh doanh các mặt hàng không khuyến khích nhập khẩu.

Thời gian gia hạn nộp thuế thu nhập doanh nghiệp đối với số thuế tính tạm nộp của từng quý năm 2011 như sau:

Quý

Thời gian gia hạn nộp thuế

1/2011

Không quá ngày 30/4/2012

2/2011

Không quá ngày 30/7/2012

3/2011

Không quá ngày 30/10/2012

4/2011

Không quá ngày 31/3/2013 (bao gồm cả số thuế phải nộp theo quyết toán thuế của năm 2011)


Trường hợp ngày nộp thuế quy định nêu trên là các ngày nghỉ theo quy định của pháp luật thì thời gian gia hạn nộp thuế được tính từ ngày làm việc tiếp theo.

Việc gia hạn nộp thuế thu nhập doanh nghiệp của doanh nghiệp nhỏ và vừa là nhằm tháo gỡ khó khăn, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế năm 2011.