15:54 09/03/2009

Giá thuê đất xây công trình ngầm bằng 30-50% giá thuê trên bề mặt

Hạnh Liên

Đây là điểm quy định bổ sung mới về đất xây dựng công trình ngầm, đang được Bộ Tài ngụyên và Môi trường gấp rút sửa đổi

Theo nội dung dự thảo, đơn giá thuê đất để xây dựng công trình ngầm bằng từ 30%-50% đơn giá thuê đất trên bề mặt có cùng mục đích sử dụng.
Theo nội dung dự thảo, đơn giá thuê đất để xây dựng công trình ngầm bằng từ 30%-50% đơn giá thuê đất trên bề mặt có cùng mục đích sử dụng.
Đây là điểm quy định bổ sung mới về đất xây dựng công trình ngầm, đang được Bộ Tài ngụyên và Môi trường gấp rút sửa đổi trong dự thảo nghị định quy định bổ sung về quy hoạch sử dụng đất, giá đất, thu hồi đất, bồi thường, hỗ trợ và tái định cư sắp trình Chính phủ.

Việc bổ sung thêm nội dung về sử dụng đất để xây dựng công trình ngầm, theo Bộ Tài nguyên và Môi trường, xuất phát từ việc một số thành phố lớn phát sinh nhiều trường hợp các tổ chức sử dụng đất để xây dựng công trình ngầm. Tuy nhiên, pháp luật hiện hành chưa có quy định đầy đủ về việc thuê đất để xây dựng công trình ngầm, quy định về không gian sử dụng đất, giá đất và chế độ quản lý sử dụng.

Theo nội dung dự thảo, đơn giá thuê đất để xây dựng công trình ngầm bằng từ 30%-50% đơn giá thuê đất trên bề mặt có cùng mục đích sử dụng.

Bộ Tài nguyên và Môi trường cho rằng cần quy định về việc sử dụng đất đối với loại hình này theo hướng tất cả các tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước có nhu cầu sử dụng đất để xây dựng công trình ngầm (không phải là phần ngầm của công trình xây dựng trên mặt đất) phải làm thủ tục thuê đất và thực hiện nghĩa vụ tài chính theo quy định của pháp luật về đất đai.

Việc xây dựng công trình ngầm phải thực hiện theo quy định của pháp luật về xây dựng, và Bộ sẽ là đơn vị hướng dẫn trình tự, thủ tục cho thuê đất để xây dựng công trình ngầm.

Một nội dung quan trọng khác, theo quan điểm của Bộ Tài nguyên và Môi trường, là sẽ định giá đất hoặc thuê tổ chức tư vấn giá đất để định giá đất và trình ủy ban nhân dân cấp tỉnh quyết định, nếu phải xác định lại giá đất trong một số trường hợp có biến động giá đất. Đây là một hướng đi mới giúp việc định giá đất trong nhiều trường hợp sát với giá thị trường hơn.

Theo một thành viên ban soạn thảo dự luật sửa đổi, để giải quyết những vấn đề vướng mắc trong việc thi hành Luật Đất đai hiện tại như việc thu hút đầu tư, xác định giá đất, giải phóng mặt bằng, trước mắt Chính phủ sẽ bổ sung và sửa đổi một số nội dung đã được quy định tại một số nghị định hướng dẫn thi hành Luật Đất đai.