09:19 10/02/2022

Giá trị lý luận và thực tiễn từ một tác phẩm quý

Nguyễn Quốc Uy

Tác phẩm “Một số vấn đề lý luận và thực tiễn về chủ nghĩa xã hội và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam” của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng là một cuốn sách quý, xét từ những giá trị sâu sắc về lý luận và thực tiễn về mô hình chủ nghĩa xã hội ở nước ta...

Sáng 9/2, tại Hà Nội, Ban Tuyên giáo Trung ương phối hợp với Hội đồng Lý luận Trung ương và Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật tổ chức Lễ ra mắt tác phẩm “Một số vấn đề lý luận và thực tiễn về chủ nghĩa xã hội và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam” của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng.    

Đây là tác phẩm tuyển chọn 29 bài viết và phát biểu của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng kể từ khi chuẩn bị xây dựng Văn kiện Đại hội XIII của Đảng đến nay, với nội dung xuyên suốt là sự phân tích biện chứng và lý giải thấu đáo của Tổng Bí thư trước những câu hỏi lớn về chủ nghĩa xã hội và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam, mà không ít người, kể cả cán bộ, đảng viên, còn mơ hồ hoặc hoài nghi.

Tác phẩm này đã góp phần làm sâu sắc thêm bản chất, giá trị cốt lõi của chủ nghĩa xã hội trên các mặt chính trị, kinh tế, xây dựng Đảng và hệ thống chính trị, văn hóa, xã hội, quốc phòng, an ninh, đối ngoại... , được minh chứng bằng thực tiễn sinh động từ công cuộc xây dựng chủ nghĩa xã hội ở nước ta.

Những bài viết và phát biểu của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng được tập hợp trong tác phẩm này sẽ góp phần quan trọng phục vụ công tác nghiên cứu lý luận, tổng kết thực tiễn về chủ nghĩa xã hội và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở nước ta.

Tác phẩm này của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng được nhiều chuyên gia, nhà khoa học coi là tài liệu quý, một công trình có tầm khái quát lý luận cao, tổng kết thực tiễn sâu sắc về những phát triển sáng tạo riêng của Đảng Cộng sản Việt Nam đối với mô hình chủ nghĩa xã hội Việt Nam, trên cơ sở vận dụng và phát triển sáng tạo chủ nghĩa Mác – Lê-nin và tư tưởng Hồ Chí Minh.

Đây cũng là một “kênh” quan trọng để tuyên truyền nâng cao nhận thức của cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân về chủ nghĩa xã hội và con đường đi lên chủ nghĩa xã ở Việt Nam, tạo nên sự thống nhất tư tưởng trong toàn xã hội.

Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương, Giám đốc Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh Nguyễn Xuân Thắng đánh giá cuốn sách của Tổng Bí thư là tài liệu có giá trị lý luận, thực tiễn rất lớn. (Ảnh: TA)
Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương, Giám đốc Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh Nguyễn Xuân Thắng đánh giá cuốn sách của Tổng Bí thư là tài liệu có giá trị lý luận, thực tiễn rất lớn. (Ảnh: TA)

Với nhận thức từ tác phẩm quan trọng này của Tổng Bí thư, cán bộ, đảng viên và nhân dân ta có thêm niềm tin vào mô hình chủ nghĩa xã hội ở nước ta, nhất là đường lối phát triển kinh tế - xã hội theo định hướng xã hội chủ nghĩa mà Đảng ta đã định ra,  đồng thời có thêm căn cứ vững chắc về mặt lý luận và thực tiễn để đấu tranh phản bác những lập luận xuyên tạc về chủ nghĩa xã hội và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam.

Lâu nay, các phần tử không muốn Đảng Cộng sản cầm quyền ở Việt Nam luôn tìm mọi cách phá hoại, xuyên tạc chủ nghĩa Mác – Lê-nin và tư tưởng Hồ Chí Minh, xuyên tạc bản chất tốt đẹp của chủ nghĩa xã hội,  nhằm làm suy yếu nền tảng tư tưởng của Đảng ta, với ý đồ làm thay đổi thể chế chính trị mà Đảng là nòng cốt, giữ vai trò lãnh đạo.

Bên cạnh đó, không ít cán bộ, đảng viên và quần chúng nhân dân còn có biểu hiện hoài nghi về con đường đi lên chủ nghĩa xã hội của Việt Nam, trước hết là hoài nghi đường lối phát triển kinh tế - xã hội theo định hướng xã hội chủ nghĩa, bất chấp một thực tế là nền kinh tế theo định hướng này, qua mấy chục năm phát triển dưới sự lãnh đạo của Đảng, đã làm thay đổi hẳn diện mạo và vị thế của đất nước ta, cải thiện rõ rệt mức sống vật chất và tinh thần của nhân dân ta.

Trong bối cảnh ấy, tác phẩm “Một số vấn đề lý luận và thực tiễn về chủ nghĩa xã hội và con đường đi lênchủ nghĩa xã hội ở Việt Nam” của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, cùng với tủ sách “Bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng” và bộ “Biên niên sự kiện lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam”, được Nhà xuất bản chính trị quốc gia Sự thật cho ra mắt vào đúng dịp kỷ niệm lần thứ 92 Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (3/2/1930 – 3/2/2022), sẽ trở thành “vũ khí” sắc bén và “công cụ” hữu hiệu góp phần bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, giữ vững định hướng phát triển đất nước theo con đường đi lên chủ nghĩa xã hội mà Bác Hồ, Đảng ta và nhân dân ta đã lựa chọn.

Tác phẩm “Một số vấn đề lý luận và thực tiễn về chủ nghĩa xã hội và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam” quả là một cuốn sách quý, xét từ những giá trị sâu sắc về lý luận và thực tiễn về mô hình chủ nghĩa xã hội ở nước ta.