14:05 09/07/2009

Giải tỏa cưỡng chế trong khi chờ xóa nợ thuế

TBKTVN

Bộ Tài chính không qui định về việc trong khi chờ xóa nợ thì cơ quan hải quan được phép giải tỏa cưỡng chế cho doanh nghiệp

Trong khi chờ xóa nợ thuế thì cơ quan hải quan có cho phép giải tỏa cưỡng chế hàng của doanh nghiệp hay không?

Nguyễn Tuấn, Điện Thắng, Điện Bàn, Quảng Nam

Hiện nay, Thông tư số 77/2008/TT-BTC (15/9/2008) của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành một số biện pháp xử lý nợ đọng thuế và Thông tư số 79/2009/TT-BTC (20/4/2009) hướng dẫn về thủ tục hải quan; kiểm tra, giám sát hải quan; thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu và quản lý thuế đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu của Bộ Tài chính không qui định về việc trong khi chờ xóa nợ thì cơ quan hải quan được phép giải tỏa cưỡng chế cho doanh nghiệp.