17:32 18/09/2008

Giáo viên dạy thêm giờ sẽ được trả thêm lương

Dũng Hiếu

Số giờ dạy thêm được tính trả tiền lương dạy thêm giờ theo quy định không quá 200 giờ tiêu chuẩn/năm

 Tiền lương của một tháng làm căn cứ tính trả tiền lương dạy thêm giờ của giáo viên bao gồm mức lương theo ngạch, bậc hiện hưởng, các khoản phụ cấp lương và hệ số chênh lệch bảo lưu (nếu có).
Tiền lương của một tháng làm căn cứ tính trả tiền lương dạy thêm giờ của giáo viên bao gồm mức lương theo ngạch, bậc hiện hưởng, các khoản phụ cấp lương và hệ số chênh lệch bảo lưu (nếu có).
Số giờ dạy thêm được tính trả tiền lương dạy thêm giờ theo quy định không quá 200 giờ tiêu chuẩn/năm. Tiền lương dạy thêm 1 giờ bằng 150% tiền lương 1 giờ dạy.

Đây là điểm mới trong thông tư hướng dẫn trả lương dạy thêm giờ cho giáo viên (hợp đồng, thử việc), cán bộ quản lý đang làm việc trong trường công lập do liên bộ Giáo dục và Đào tạo, Tài chính, Nội vụ vừa ban hành.

Theo đó, các cơ sở giáo dục mầm non sẽ trả tiền lương dạy thêm giờ theo tháng. Đối với cơ sở giáo dục phổ thông, cơ sở giáo dục từ xa , cơ sở giáo dục đại học, cơ sở giáo dục nghề nghiệp thì tuỳ theo điều kiện cụ thể của từng đơn vị để thực hiện tạm ứng tiền lương dạy thêm giờ theo tháng hoặc theo học kỳ cho phù hợp.

Tiền lương của một tháng làm căn cứ tính trả tiền lương dạy thêm giờ của giáo viên bao gồm mức lương theo ngạch, bậc hiện hưởng, các khoản phụ cấp lương và hệ số chênh lệch bảo lưu (nếu có).

Đối tượng được áp đụng việc tính trả lương này là các giáo viên (kể cả thử việc, hợp đồng) thuộc biên chế trả lương, đang trực tiếp giảng dạy trong các cơ sở giáo dục công lập.