20:06 06/04/2010

GIL thông qua kế hoạch trả cổ tức bằng cổ phiếu với tỷ lệ 4:1

N.Anh

Đại hội cổ đông GIL đã thông qua kế hoạch kinh doanh và phương án tăng vốn điều lệ năm 2010

Đại hội cổ đông Công ty Cổ phần Sản xuất kinh doanh Xuất nhập khẩu Bình Thạnh (mã GIL-HOSE) công bố thông qua kế hoạch kinh doanh và thông qua phương án tăng vốn điều lệ năm 2010.

Theo đó, GIL dự kiến doanh thu năm 2010 đạt 575,5 tỷ đồng; lợi nhuận sau thuế đạt 41,250 tỷ đồng; dự kiến trả cổ tức năm 2010 là 16%.

Đồng thời, đại hội cổ đông công ty cũng đã thông qua phương án phát hành 2.554.954 cổ phiếu để trả cổ tức với tỷ lệ 4:1 từ nguồn lợi nhuận chưa phân phối.

Sau khi hoàn tất đợt phát hành, vốn điều lệ của GIL là  hơn127,747 tỷ đồng, tương đương hơn 12,774 triệu cổ phiếu, toàn bộ số cổ phiếu phát hành trên sẽ được lưu ký bổ sung tại Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam và đăng ký niêm yết bổ sung trên HOSE.

Được biết, doanh thu năm 2009 đạt 562,616 tỷ đồng; lợi nhuận trước thuế đạt 56,24 tỷ đồng, tỷ lệ trả cổ tức là 20%.