14:48 01/07/2008

GMC, KDC sẽ mua cổ phiếu quỹ

Nguyệt Anh

GMC và KDC thông báo sẽ mua lại cổ phiếu của cán bộ công nhân viên đã nghỉ làm cổ phiếu quỹ

Theo Sở Giao dịch Chứng khoán Tp.HCM, GMC và KDC sẽ mua lại cổ phiếu của cán bộ công nhân viên đã nghỉ làm cổ phiếu quỹ.

Theo đó, Công ty Cổ phần Sản xuất – Thương mại May Sài Gòn (mã GMC) đăng ký mua lại 430 cổ phiếu làm cổ phiếu quỹ, theo phương thức thỏa thuận không thông qua hệ thống giao dịch, bằng giá phát hành (25.000đồng/cổ phiếu), nâng số cổ phiếu quỹ sở hữu sau khi giao dịch là 490 cổ phiếu.

Công ty Cổ phần Kinh Đô (mã KDC) đăng ký mua lại 17.030 cổ phiếu KDC của cán bộ công nhân viên đã nghỉ việc làm cổ phiếu quỹ, nguồn vốn mua lại lấy từ lợi nhuận giữ lại tính đến ngày 31/12/2007. Giao dịch ngoài sàn theo quy định tại khoản 3.3 điều 3 Quy chế giao dịch chứng khoán tại Sở Giao dịch Chứng khoán.