11:14 09/03/2010

HAD trả cổ tức 25% bằng tiền, B82 phát hành cổ phiếu

N.Anh

Trung tâm Lưu ký vừa thông báo thời hạn đăng ký cuối cùng để tạm ứng cổ tức bằng tiền và phát hành cổ phiếu của HAD và B82

Trung tâm Lưu ký vừa thông báo thời hạn đăng ký cuối cùng để tạm ứng cổ tức bằng tiền và phát hành cổ phiếu của HAD và B82.

* Ngày 17/3/2010 là thời hạn ngày đăng ký cuối cùng để tạm ứng cổ tức năm 2009 bằng tiền của Công ty Cổ phần Bia Hà Nội - Hải Dương (mã HAD-HNX).

Theo đó, ngày 15/4/2010, HAD sẽ tạm ứng cổ tức với tỷ lệ thực hiện 25%/cổ phần - 1 cổ phần được nhận 2.500 đồng.

Địa điểm thực hiện: Đối với chứng khoán lưu ký, người sở hữu chứng khoán làm thủ tục nhận cổ tức tại thành viên lưu ký nơi mở tài khoản.

Đối với chứng khoán chưa lưu ký, người sở hữu chứng khoán làm thủ tục nhận cổ tức tại Công ty Cổ phần Bia Hà Nội - Hải Dương - phố Quan Thánh, phường Bình Hàn, thành phố Hải Dương, tỉnh Hải Dương.

* Ngày 17/3/2010 là thời hạn đăng ký cuối cùng để phát hành cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu của Công ty Cổ phần 482 (mã B82-HNX).

Theo đó, B82 sẽ phát hành cổ phiếu với tỷ lệ thực hiện 1: 0,8, với giá phát hành 12.000 đồng/cổ phần.

Thời gian chuyển nhượng quyền mua từ ngày 30/3 - 22/4/2010. Thời gian đăng ký đặt mua từ 30/3 - 27/4/2010.

Địa điểm thực hiện: Đối với chứng khoán lưu ký, người sở hữu chứng khoán làm thủ tục chuyển nhượng quyền mua, đăng ký mua và nộp tiền tại các thành viên lưu ký nơi mở tài khoản lưu ký.

Đối với chứng khoán chưa lưu ký, người sở hữu làm thủ tục chuyển nhượng quyền mua, đăng ký mua và nộp tiền tại trụ sở Công ty Cổ phần 482- 155 đường Trường Chinh, thành phố Vinh, tỉnh Nghệ An.

Trung tâm Lưu ký tạm ngừng nhận lưu ký chứng khoán HAD và B82 vào những ngày 16/3, 17/3 và 18/3/2010.