16:19 26/07/2010

HAG trả cổ tức 10% bằng tiền

Hà Anh

Ngày 26/8, HAG sẽ trả cổ tức bằng tiền với tỷ lệ thực hiện 10%/cổ phiếu (1 cổ phiếu được nhận 1.000 đồng)

Sở Giao dịch Chứng khoán Tp.HCM thông báo 3/8 ngày giao dịch không hưởng quyền, ngày 5/8 là thời hạn đăng ký cuối cùng để trả cổ tức bằng tiền mặt năm 2009 và lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản của Công ty Cổ phần Hoàng Anh Gia Lai (mã HAG-HOSE).

Theo đó, ngày 26/8, HAG sẽ trả cổ tức bằng tiền với tỷ lệ thực hiện 10% (1 cổ phiếu được nhận 1.000 đồng).

Đồng thời, HAG sẽ lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản về kế hoạch và phương án phát hành riêng lẻ cổ phiếu phổ thông cho đối tác chiến lược để tăng vốn điều lệ của Công ty; kế hoạch và phương án phát hành riêng lẻ trái phiếu chuyển đổi cho đối tác chiến lược; bổ sung nội dung chi tiết phương án phát hành cổ phiếu thưởng cho cổ đông hiện hữu (đã thông qua tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2010) và điều chỉnh kế hoạch kinh doanh năm 2010.

Địa điểm thực hiện: đối với chứng khoán lưu ký, người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại Công ty chứng khoán nơi mở tài khoản lưu ký chứng khoán; đối với chứng khoán chưa lưu ký, người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại Công ty Cổ phần Hoàng Anh Gia Lai – số 15 Trường Chinh, phường Phù Đổng, Tp.Pleiku, tỉnh Gia Lai.